Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po geslu kova i
 
 Atrijske hi¹e v Mostecu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Bo¾o Rozman, Janez Ko¾elj, Sandi Pir¹, 2000
Niz atrijskih hi¹ je del stanovanjskega naselja Mostec, ki se je v èasu od urbanistièno – arhitekturnega nateèaja leta 1997 do izgradnje v mnogih pogledih spremenilo. Atrijske hi¹e relativno majhne kvadrature (prib. 110m2) so razvite okoli dveh atrijev – “vhodnega” ob dostopni poti in “vrtnega”, ki je usmerjen proti Kose¹kemu bajerju.
 Atrijske hi¹e v Trnovem, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Stanko Kristl, 1965
Manj¹o stanovanjsko sosesko v bli¾ini Opekarske ceste sestavlja pet atrijskih hi¹ v obliki èrke L. V opeki zasnovana gradnja dveh tipov hi¹ predstavlja prvo moderno atrijsko zazidavo v Sloveniji.
 Baroèna Ljubljana, Urbanistièna zasnova mest, Ljubljana, Neznan, 1700
Ljubljansko baroèno stavbarstvo je doseglo vi¹ek v drugi polovici 17. in prvi 18. stoletja. Glavno vlogo je pri tem odigralo l. 1693 ustanovljeno dru¹tvo Academia Operosorum Labaciensis, ki je v Ljubljano pripeljalo ¹tevilne italijanske umetnike: arhitekta Andreo Pozzo, Carla Martinuzzija, kiparja Francesca Robbo in Giulia Quaglia, od katerih sta se uèila tudi ‘prva’ slovenska arhitekta Gregor Maèek in Matija Persky.
 Bencinski servis Petrol, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Milan Miheliè, 1968
Bencinski servis Petrol je bil zasnovan kot del celostne urbanistiène ureditve severnega vstopa v mestno sredi¹èe. Dopolnil naj bi stolpnici S1 in S2 in ustvaril prehod v ni¾ji gabarit stavb ob nekdanji Pre¹ernovi cesti.
 Bencinski servis Petrol, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1969
Bencinski servis Petrol, ki ga je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval na strani Tivolske ceste ob ¾eleznici in servis na nasprotni strani ceste ob stolpnici S2 arhitekta Milana Mihelièa, sta dva izmed najzanimivej¹e oblikovanih tovrstnih objektov v Ljubljani.
 Be¾igrajska soseska 3 – BS-3, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Mitja Jernejec, 1970
BS-3 je ena najveèjih ljubljanskih sosesk, saj obsega osemsto metrov dolgo in dvestopetdeset metrov ¹iroko obmoèje zazidave. Njena kompleksna urbanistièna zasnova je delo Mitje Jernejca, arhitekturno oblikovanje stavb pa Ilije Arnautoviæa.
 Blagovnica Centromerkur, Trgovska stavba, Ljubljana, Friedrich Sigismundt, 1904
Centromerkur je bila prva sodobna veleblagovnica v Ljubljani. Po naèrtih gra¹kega arhitekta Friedricha Sigismundta jo je zgradil bogati trgovec Feliks Urbanc.
 Cankarjev dom, Kulturno-kongresni center, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1983
Cankarjev dom – najveèji slovenski kulturni in kongresni center – je zadnja stavba, ki je bila zgrajena na Trgu Republike. Njen obse¾ni program – razlièno velike gledali¹ke, koncertne, kino in seminarske dvorane – je pogojeval odloèitev arhitekta, da stavbo delno vkoplje v teren.
 Cerkev Kristusovega uèloveèenja v Dravljah, Verska stavba, Ljubljana, Marko Mu¹iè, 1985
Nova draveljska cerkev je ena izmed najbolj izvirno oblikovanih slovenskih sodobnih cerkva. Zgrajena je bila kot raz¹iritev stare baroène romarske cerkve Sv. Roka.
 Cerkev Srca Jezusovega na Taboru, Verska stavba, Ljubljana, Adolf Wagner, 1882
Cerkev Srca Jezusovega, ki je eden izmed najkvalitetnej¹ih primerov neogotike v Ljubljani, je dal zgraditi red lazaristov. In¾enir Adolf Wagner je pozornost namenil predvsem oblikovanju cerkvene fasade iz ¾gane opeke.
 Cerkev Sv. Franèi¹ka v ©i¹ki, Verska stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1927
Cerkev Sv. Franèi¹ka je prva celovita Pleènikova realizacija v Ljubljani. V zasnovi se zgleduje po eni od variant za cerkev Srca Jezusovega v Pragi, ki jo je Pleènik naèrtoval v istem obdobju.
 Cerkev Sv. Jakoba, Verska stavba, Ljubljana, Neznan, 1615
Cerkev so zgradili jezuiti na mestu nekdanje gotske cerkve, ki je stala v okviru avgu¹tinskega samostana. Bila je prva jezuitska cerkev v Sloveniji in je vplivala na zasnove kasnej¹ih redovnih cerkva.
   Cerkev Sv. Jo¾efa, Verska stavba, Maribor, Neznan, 1728
Cerkev Sv. Jo¾efa na Studencih je ena izmed zanimivej¹ih baroènih cerkva, ki so jih zgradili izven o¾jega historiènega mestnega jedra. Kljub preprostej¹i zunanjosti, je bila notranjost cerkve nekoè eden najkvalitetnej¹ih primerov baroènega oblikovanja.
 Èudnova hi¹a, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Ciril Metod Koch, 1901
Èudnova hi¹a je ena izmed najbogatej¹ih secesijsko oblikovanih hi¹, ki obdajajo Miklo¹ièev trg. Arhitekt Ciril Metod Koch jo je zasnoval po vzoru dunajskih hi¹ Josepha Marie Olbricha.
 Delavska zbornica – Slovenska kinoteka, Veènamenska stavba, Ljubljana, Vladimir ©ubic, 1928
Stavba nekdanje Delavske zbornice, v kateri je danes tudi dvorana Slovenske kinoteke, je zasnovana kot mestna palaèa, ki zdru¾uje veliko razliènih vsebin: poslovne prostore, stanovanja, borzo dela, knji¾nico, javno kuhinjo in veènamensko dvorano.
 De¾elni dvorec – Univerza, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Jan Vladimir Hrasky, Joseph Hudetz, 1902
Nekdanji de¾elni dvorec, v katerem je od l. 1919 sede¾ ljubljanske Univerze, je na reprezentativni lokaciji Kongresnega trga zgradil de¾elni zbor v zadnjih letih 19. stoletja.
 Dozidava Fakultete za arhitekturo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Milo¹ Florijanèiè, 1996
V 80. letih je bil zaradi pomanjkanja prostora v stari klasicistièni stavbi Fakultete za arhitekturo razpisan nateèaj za dozidavo. Prvonagrajeni projekt arhitekta Milo¹a Florijanèièa je bil le delno zgrajen ¹ele deset let kasneje.
 Drofenigova hi¹a, Trgovska stavba, Ljubljana, Karl Brünnler, 1914
Veleblagovnica, ki jo je na mestu nekdanje baroène hi¹e dal zgraditi trgovec Franc Drofenig, je prva stavba v Ljubljani s skeletno ¾elezobetonsko konstrukcijo in monta¾nim jeklenim proèeljem. Obenem je kvaliteten primer ume¹èanja sodobno oblikovane stavbe v historièno mestno jedro.
 Dukièevi bloki, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Jo¾e Sivec, 1935
Stanovanjske bloke je zgradil pokojninski sklad Trboveljske premogokopne dru¾be. Predstavljajo prvi ljubljanski primer prostostojeèih blokov, ki so po naèelih v svetu uveljavljajoèega modernizma nadomestili klasièno obodno zazidavo.
 Fakulteta za gradbeni¹tvo in geodezijo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1969
Stavba Fakultete za gradbeni¹tvo in geodezijo skupaj s stavbo Ljudske pravice in stanovanjskimi stolpnicami na ©tefanovi, Cigaletovi ter Komenskega ulici tvori oblikovalsko in konstrukcijsko razpoznaven sklop v opusu arhitekta Edvarda Ravnikarja.
 Fakulteta za materiale in metalurgijo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, France Toma¾iè, 1937
Fakulteta za materiale in metalurgijo, ki stoji v vogalu A¹kerèeve in Sne¾ni¹ke ulice, zakljuèuje niz izobra¾evalnih institucij, ki se vrstijo ob A¹kerèevi. Arhitekt France Toma¾iè je stavbo zasnoval v strogem konstrukcijskem in oblikovnem redu, ki se navzven izra¾a s profilirano fasadno mre¾o.
 Glavna Zadru¾na Zveza, Upravna stavba, Ljubljana, Emil Medve¹èek, 1956
Stavba Glavne zadru¾ne zveze uspe¹no zdru¾uje principe moderne in znaèilnosti konteksta. Lega ob kri¾i¹èu Slovenske in Gosposvetske ceste in klinasta parcela sta narekovali njeno specifièno zasnovo.
 Gospodarska zbornica Slovenije, Poslovna stavba, Ljubljana, Sadar in Vuga arhitekti, 1999
Zbornica je prva veèja realizacija Sadar in Vuga arhitekov. V nasprotju z veèino prosto stojeèih stavb ob Dimièevi je oblikovana kot lahkotna, transparentna, a vseeno mogoèna stavba, ki se odpira na prostrano plo¹èad.
 Grad Fu¾ine – Arhitekturni muzej, Grajska stavba, Ljubljana, Neznan, Peter Gabrijelèiè-prenova, 1557
Grad Fu¾ine, v katerem je danes Arhitekturni muzej, je edini ohranjeni renesanèni grad v Ljubljani. Zgraditi sta ga dala trgovca Veit Khisl in Hans Weilhaimer.
 Gruberjeva palaèa – Arhiv Slovenije, Palaèa/dvorec, Ljubljana, Gabrijel Gruber, 1781
Palaèo, ki je bila zgrajena kot ©ola za hidravliko in mehaniko, je zasnoval in financiral jezuit Gabriel Gruber. Prvotno je bila palaèa osno simetrièna in oblikovana kot dvorec.
 Hi¹a na Mirju, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Oton Jugovec, 1974
Hi¹o na Mirju je arhitekt Oton Jugovec zgradil za dru¾ino Gosar. Stoji v uliènem vogalu in je oblikovana kot kocka z ‘dvema podobama’. Njeni ulièni stranici sta skoraj nemi in brez odprtin, vrtni pa zgovorno, z veèjimi okni ¾ivljenje v hi¹i obraèata proti domaèemu vrtu.
 Knji¾nica Pre¾ihov Voranc, Knji¾nica, Ljubljana, Igor Skulj, 1988
Knji¾nica Pre¾ihov Voranc zapolnjuje trikotno vrzel ob neenotno oblikovani Tr¾a¹ki cesti. Opeèna stavba, ki jo obdaja ozelenjeno dvori¹èe, stoji med nizkimi gara¾nimi nizi in visokimi stanovanjskimi bloki.
 Kongresni trg, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Neznan, 1820
Kongresni trg je bil urejen na mestu nekdanjega kapucinskega samostana. Mestna oblast ga je zasnovala za posebno prilo¾nost – kongres Svete alianse l. 1821, zveze dr¾av, ki so premagale Napoleona in si prizadevale za ohranitev monarhij.
 Krisperjeva hi¹a, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Maks Fabiani, 1901
Krisperjevo hi¹o so zgradili na Miklo¹ièevem trgu kot prvo v nizu popotresne izgradnje mesta. Hi¹a je tako postala vzor in smernica za nadaljnjo gradnjo mesta.
 Kri¾anke / Festival Ljubljana, Stavbe za kulturne prireditve, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1952
Prenova starega Kri¾evni¹kega samostana v gledali¹èe na prostem je zadnje Pleènikovo delo. Z njim je zaokro¾il idejo o Vegovi ulici kot mestni kulturni magistrali.
 Kri¾evni¹ka cerkev, Verska stavba, Ljubljana, Domenico Rossi, 1715
Kri¾evni¹ka cerkev je bila zgrajena v sklopu nekdanjega samostana nem¹kega kri¾evni¹kega reda na mestu stare gotske cerkve.
 Kulturni dom ¹panski borci, Stavbe za kulturne prireditve, Ljubljana, Oton Jugovec, 1981
Kulturni dom ¹panski borci, prvotno imenovan Dom obèanov Moste, stoji v okolju goste in pestre stanovanjske zidave ob tr¾nici Moste, kar je pogojevalo oblikovanje preproste in obenem razpoznavne stavbe.
 Ljubljanska tr¾nica, Trgovska stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1940
Tr¾nice so zgradili na mestu nekdanjega mestnega obzidja, ki ga je zamenjal drevored ob Ljubljanici. Pleènik si je tr¾nice zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obreèni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom.
 Mali nebotiènik, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Herman Hus, 1933
Mali nebotiènik, stavba na kri¾i¹èu Igri¹ke in Gregorèièeve, je dobila ime po svojem vogalnem zakljuèku. Stavba sicer ni presegla tedanje predpisane vi¹ine, tak¹en vtis pa je arhitekt Herman Hus ustvaril s prizmièno oblikovanim vogalom.
 Meksika, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Vladimir ©ubic, 1927
Stavba “Meksika” je prvi primer kolektivne stanovanjske gradnje v Ljubljani. Zgradila jo je Mestna obèina Ljubljana za svoje uslu¾bence v èasu pomanjkanja stanovanj po 1. Svetovni vojni.
 Mestna hranilnica, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Josip Vanca¹, 1904
Stavba prve slovenske banène ustanove ima s svojo velikostjo in z razko¹nim proèelnim okrasjem pomembno vlogo v stavbnem nizu Èopove ulice. Zgradili so jo po prvonagrajenem projektu mednarodnega nateèaja, katerega pobudnik je bil ljubljanski ¾upan Ivan Hribar.
 Mestni park Tivoli, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jean Blanchard, 1813
Tivoli je najveèji ljubljanski park, ki se v neposredni bli¾ini mestnega sredi¹èa razteza pod Ro¾nikom in ©i¹enskim hribom. V Tivoliju se zdru¾ujejo naravni in krajinski elementi ter objekti kulturne dedi¹èine, ki so bile osnova za nastanek parka.
 Metalka, Poslovna stavba, Ljubljana, Branko Kra¹evac, Edo Mihevc, 1963
Stolpnica Metalke je ravno tako kot Nebotiènik v 30. letih izraz sodobne, ostalemu svetu konkurenène slovenske arhitekture v 60. letih. Zgrajena je bila za podjetje, ki se ukvarjalo s kovinami, kar nakazuje njena tehnolo¹ko dovr¹ena in inovativna fasada iz aluminija.
 Minoritski samostan s cerkvijo, Verska stavba, Maribor, Neznan, 1250
Minoritski samostan s cerkvijo so zgradili ob srednjeve¹kem obzidju v 13. stoletju ter ju v toku stoletij mnogokrat prezidali in dozidali. Z jo¾efinskimi reformami l. 1784 so samostan ukinili in ga namenili voja¹ki uporabi.
 Mladika – Ministrstvo za zunanje zadeve, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Jurij Kobe-prenova, Maks Fabiani, 1907
Stavba je prevzela ime po dru¹tvu Mladika, ki je urejalo laièno ¹olanje deklet. Z njeno izgradnjo je arhitekt Maks Fabiani zdru¾il svoje urbanistièno in arhitekturno delovanje v Ljubljani.
 Mladinski hotel Celica, Turistiène nastanitve, Ljubljana, Ira Zorko, Janko Ro¾iè, 2004
Mladinski hotel Celica na Metelkovi je rezultat 10-letnega umetni¹kega in arhitekturnega procesa preobrazbe nekdanjih voja¹kih zaporov v prostor odprtosti in ustvarjalnosti.
 Narodna galerija – vmesni del, Muzej/galerija, Ljubljana, Sadar in Vuga arhitekti, 2000
Osrednji del Narodne Galerije je nevtralni èlen med staro Narodno galerijo in kasnej¹o Ravnikarjevo dozidavo. Zasnovan je kot transparentni »vmesnik« med dvema stavbama ter med mestom in parkom Tivoli.
 Narodna in univerzitetna knji¾nica, Knji¾nica, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1936
Narodno in univerzitetno knji¾nico, ki sodi med najpomembnej¹a Pleènikova dela, so zgradili na mestu nekdanjega Kne¾jega dvora. Pleènik si je knji¾nico zamislil kot hram narodne uèenosti.
 Narodni dom – Narodna galerija, Muzej/galerija, Ljubljana, Franti¹ek E. Skabrout, 1896
Narodni dom je bil zgrajen na pobudo narodno zavednih krogov, ki so se v Ljubljani oblikovali v drugi polovici 19. stoletja. Projekt èe¹kega arhitekta Franti¹ka Skabrouta je bil izbran na prvem javnem arhitekturnem nateèaju.
 Naselje Radvanje, Stanovanjska stavba/zazidava, Maribor, Bogdan Reichenberg, 2006
Ob vzno¾ju smuèarskega sredi¹èa na Pohorju je zraslo naselje z razliènimi tipi stanovanjske gradnje. Kljub tipski raznolikosti pa ga v smiselno celoto uokvirja soroden naèin oblikovanja, gradiva in barvna skala.
 Nebotiènik, Veènamenska stavba, Ljubljana, Vladimir ©ubic, 1933
Stavba Pokojninskega zavoda – Nebotiènik je ena izmed arhitekturnih ikon Ljubljane. Nebotiènik je v èasu gradnje prestopil meje predpisanih vi¹in stavb, obièajne tehni¹ke prakse in vsebinske zasnove.
 Nem¹ka hi¹a, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Ernst Schäfer, 1914
Nem¹ka hi¹a za ljubljansko Dramo, nekdanjim Nem¹kim gledali¹èem, je dobila ime po investitorju – Kranjski hranilnici, ki je zdru¾evala predvsem nem¹ki kapital in po arhitektu nem¹kega rodu.
 Nizki stanovanjski bloki v ©i¹enski soseski 6, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1967
Trinadstropni bloki stojijo v notranjosti ©i¹enske soseske 6, ene izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ, jih je ravno tako kot bloke ob Èrtomirovi zasnoval po monta¾nem sistemu Jugomont.
 Otro¹ki vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Stanko Kristl, 1972
Vrtec Vetrnica je eden izmed najzanimivej¹e oblikovanih vrtcev v Ljubljani. Arhitekt Stanko Kristl si ga je zamislil kot sklop treh “organsko”, v vetrnice oblikovanih enot z igralnicami, ki jih povezuje vzdol¾no krilo z upravnimi in servisnimi prostori.
 Palaèa Po¹te, Poslovna stavba, Ljubljana, Urad za po¹tne stavbe na Dunaju, 1896
Po¹to so zgradili po naèrtih dunajskega urada za po¹tne stavbe, gradbena dela pa je prevzel ljubljanski stavbni mojster Filip Supanèiè. Stavba je oblikovana v neorenesanènem slogu, tipiènem za tedanjo gradnjo institucionalnih objektov.
 Parlament – Dr¾avni zbor Republike Slovenije, Upravna stavba, Ljubljana, Vinko Glanz, 1959
Monumentalna stavba Dr¾avnega zbora Republike Slovenije je oblikovana kot prostostojeè kubus, ki zakljuèuje kare med ©ubièevo, Beethovnovo in Tom¹ièevo ulico. S svojim reprezentativnim proèeljem se obraèa proti Trgu revolucije.
 Peglezen, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1932
Stavba na stièi¹èu Kopitarjeve in Poljanske ceste, imenovana Peglezen, je dobila ime po predhodni stavbi na tem mestu. Pleènik je stavbo zasnoval kot poudarjeni zakljuèek niza starej¹ih hi¹ ob Poljanski in z njo ¾elel vzpostaviti nova kompozicijska razmerja v prostoru.
 Pivovarna Union, Industrijska stavba, Ljubljana, Ale¹ Prinèiè-prenova, Carl Tietz, 1867
Pivovarno Union so prièeli graditi po naèrtih dunajskega arhitekta Carla Tietza l. 1867 in jo vsled poveèanja proizvodnje in posodabljanja vse do danes veèkrat poveèali in prenovili. V zadnji veèji prenovi l. 1998 je arhitekt Ale¹ Prinèiè fasado skladi¹èa ob Celov¹ki cesti oblekel s steklenim, ponoèi barvno osvetljenim pla¹èem.
 Pleènikova hi¹a, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1924
Pleènik je l. 1915 skupaj z brati in sestro kupil manj¹o hi¹o za Trnovsko cerkvijo. Kasneje je v njej ¾ivel sam in jo prenovil v duhu lastne preprostosti in skromnosti.
 Pogaènikova hi¹a, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ciril Metod Koch, 1901
Pogaènikovo in sosednjo Èudnovo hi¹o ob robu Miklo¹ièevega parka je arhitekt naèrtoval soèasno, prav tako kot stanovanjski stavbi Kmetske posojilnice na Trdinovi ulici. Pogaènikova hi¹a stoji v sredini stavbnega niza ob parku, ki ga na vogalu zakljuèuje stolp Èudnove hi¹e.
 Poslovna hi¹a Lev, Poslovna stavba, Ljubljana, Andrej Kalamar, 2002
Poslovni center Lev stoji v podno¾ju Hotela Lev, v kri¾i¹èu Tivolske in Gosposvetske ulice. Stavba polkro¾ne oblike se obraèa stran od prometnega kri¾i¹èa proti okoli¹kim stavbam in skupaj z njimi tvori manj¹i trg, ki je jedro javnega ¾ivljenja mestnega mikroambienta.
 Poslovna stavba Impex – Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Poslovna stavba, Ljubljana, Edo Mihevc, 1955
Poslovna stavba Impex je eden izmed prvih primerov povojne gradnje poslovnih stavb v sredi¹èu mesta, ki je sledila viziji sodobne metropolitanske prestolnice arhitekta Eda Mihevca.
 Poslovna stavba Konstrukta, Poslovna stavba, Ljubljana, Milan Miheliè, 1965
Stavba Konstrukte je bila zgrajena v èasu, ko se je nekoliko bolj proti severu gradil center Astra. Stavba je nekoliko odmaknjena od linije stavbnega niza ob Dunajski, kar je posledica spremenjene regulacije v 50. letih, ki je predvidela vi¹jo zazidavo.
 Poslovna stavba Linde, Poslovna stavba, Ljubljana, Matej Vozliè, Vesna Vozliè, 2002
Poslovna stavba Linde stoji v industrijskem obmoèju med Be¾igradom in ©i¹ko. Degradirano okolje in majhna parcela sta pogojevali zasnovo stavbe, v kateri se bivanje odvija “navznoter” in le deloma v povezavi z okolico.
 Poslovna stavba na Masarykovi, Poslovna stavba, Ljubljana, Robert Potokar, Vojteh Ravnikar, 2003
Poslovna stavba DDC je del naèrtovane zazidave ob Masarykovi cesti. V temno rdeèe plo¹èe obleèena stavba le¾i vzporedno s cesto, njeno ulièno podobo pa doloèa èlenitev stavbnega telesa na tri trakte.
 Poslovno – trgovski center Astra, Poslovna stavba, Ljubljana, Savin Sever, 1970
Center Astra je tako kot veèina stavb ob Dunajski, zgrajenih od 60. let dalje, v svoji zasnovi sledil novi urbanistièni regulaciji, ki je zahtevala vi¹jo zazidavo in bolj metropolitansko oblikovanje severne mestne vpadnice.
 Poslovno trgovska stavba Arcadia, Poslovna stavba, Ljubljana, Sadar in Vuga arhitekti, 2001
Stavba podjetja Arcadia stoji ob Tr¾a¹ki cesti v kaotiènem ljubljanskem predmestju. Na situacijo odgovarja s svojo nenavadno, a urejeno obliko: previsno »èrno ¹katlo« v ospredju, betonskim telesom v ozadju in steklenim paviljonom na strehi.
 Poslovno-trgovski center na Dunajski, Poslovna stavba, Ljubljana, Petra Pa¹kulin, 1997
Dolga in razpotegnjena stavba ob Dunajski je ume¹èena v prostor med glavno mestno vpadnico in stanovanjsko sosesko v ozadju. S trgovinami in poslovnimi prostori dopolnjuje nekdanjo zamisel o centru soseske in obenem zapolnjuje vsebinsko praznino dolgega segmenta mestne vpadnice.
   Poslovno-trgovski kompleks Na trgu, Poslovna stavba, Ljubljana, Edo Mihevc, 1973
V vmesnem obdobju med nastajanjem projekta za bavarski dvor je bil na vzhodni strani Titove ceste (dana¹nje Slovenske) brez nateèaja projektiran in zgrajen manj¹i poslovni kompleks. Danes se predstavlja proti ulici kot odprt mestni trg z arkadami, s poglobljenim atrijem in vertikalnim poudarkom Avtotehne.
 Prizidek Pleènikove gimnazije, Trgovska stavba, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1970
Prizidek zakljuèuje nekoè slepi vogal Pleènikove gimnazije; vzdol¾ ©ubièeve ulice in Pleènikovega trga tvori prehod v oblikovno zakljuèeno celoto Trga republike. S svojo stopnièasto obliko postopno prehaja od vi¹je gimnazije proti ni¾ji blagovnici Maximarket.
 Promenada v Mestnem parku, Urbanistièna/zunanja ureditev, Maribor, Ljubo Humek, Milan Miheliè, 1952
Promenada je èlen pomembne urbane smeri, saj povezuje mestno sredi¹èe z zelenim zaledjem ob Treh ribnikih. Premi¹ljena ureditev osi, z elementom tlakovanja, urejenimi zelenimi ploskvami in uliènim pohi¹tvom, je vpeta v urbani sistem mesta, hkrati pa v samem parku oblikuje niz raznolikih mikroambientov.
 Prva gimnazija Maribor, Stavbe za izobra¾evanje, Maribor, Wilhelm Bücher, 1873
Mogoèno proèelje si popolnoma podreja nasproti le¾eèi trg s fontano in drevesnim nasadom. Poslopje je bilo za namembnost vi¹je realke postavljeno v sedemdesetih letih 19. stoletja.
 Raèji dvor, Palaèa/dvorec, Maribor, Neznan, 1778
Raèji dvor le¾i na ravnini ob zahodnem robu Maribora. Navidez homogeno celoto sestavljajo ¹tirje enonadstropni nesklenjeni trakti, ki obdajajo notranje dvori¹èe.
 Rudolfinum – Narodni muzej, Muzej/galerija, Ljubljana, Viljem Treo, Wilhelm Resori, 1885
Narodni muzej – Rudolfinum, imenovan po kronskem princu Rudolfu, je l. 1885 nadomestil nekdanji de¾elni muzej, ki je bil v prostorih liceja na Vodnikovem trgu.
 ©ahovnica, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Josip Costaperaria, 1931
Hi¹a ©ahovnica je bila prva najemna me¹èanska stanovanjska zgradba v Ljubljani. Nastala je iz dveh povezanih najemni¹kih hi¹.
 Schweigerjeva hi¹a – hi¹a Lili Novy, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Candido Zuliani, 1749
Schweigerjeva hi¹a je eden izmed znaèilnih primerov baroènega prezidovanja starih me¹èanskih srednjeve¹kih hi¹, ki se je v 2. polovici 18. stol. odvijalo v Ljubljani.
 Semeni¹èe, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Carlo Martinuzzi, 1714
Semeni¹èe so zaèeli graditi dve leti za Stolnico Sv. Nikolaja. Stavba je zasnovana kot »hi¹a na dvori¹èe«, katere posamezna krila so gradili postopoma – nazadnje sta bili zgrajeni krili proti Ljubljanici in Pogaèarjevem trgu.
 ©kofijski dvorec, Palaèa/dvorec, Ljubljana, Avgu¹tin Prygl – Tyfernus, 1512
©kofijski dvorec so zgradili na mestu ¹kofijske palaèe po potresu l. 1511. Dvorec, ki je postal eden izmed najpomembnej¹ih ljubljanskih dvorcev, so skozi stoletja stalno preurejali.
 Slovenski etnografski muzej, Muzej/galerija, Ljubljana, Groleger arhitekti, 2004
Etnografski muzej, ki je ume¹èen v eno od stavb klasicistièno oblikovanega zaprtega kareja nekdanjih voja¹nic, t.i. belgijskih kasarn, je le del veèjega projekta za Kulturni center Metelkova.
 Slovensko narodno gledali¹èe Maribor, Stavbe za kulturne prireditve, Maribor, Janez Schöbl, 1864
Slovensko narodno gledali¹èe domuje v stavbi, ki je bila prvotno zgrajena kot kazina. Oblikovana je v klasicistiènem neorenesanènem slogu s primesmi baroka.
 ©martinka, Veènamenska stavba, Ljubljana, Matej Blenku¹, Milo¹ Florijanèiè, 2002
Stavba je dobila ime po bli¾nji mestni vpadnici. Zdru¾uje tri razliène vsebine, ki se jasno izra¾ajo v oblikovanju stavbnega telesa: v dvonadstropnem pritlièju so trgovine, v naslednjih dveh nadstropjih poslovni prostori in na vrhu stanovanja, ki so oblikovana kot loèene, individualne enote, nalo¾ene na streho.
 Sokolski dom na Taboru, ©portna stavba, Ljubljana, Ivan Vurnik, 1926
Dom je zgradilo telovadno dru¹tvo Sokol, ki je zdru¾evalo narodno zavedne me¹èane v skupno ¹portno organizacijo.
 Souvanova hi¹a, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Francesco Coconi, 1827
Souvanova hi¹a, ki stoji nasproti Mestne hi¹e, je eden izmed najkvalitetnej¹ih primerov ljubljanskega bidermajerja. Zgrajena je bila ¾e konec 17. stol. in prenovljena v zaèetku 19. stol.
 Srednja ekonomska ¹ola, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Vladimir ©ubic, 1934
Nekdanja Trgovska akademija stoji na vogalu Pre¹ernove in Gregorèièeve ulice. Stavbo sestavljata dva dela, ki se stikata v vogalu in ustrezata prvotni vsebinski zasnovi stavbe – trgovski akademiji in dveletni trgovski ¹oli.
 Srednjeve¹ka Ljubljana – Luwigana, Urbanistièna zasnova mest, Ljubljana, Neznan, 1100
Nastanek srednjeve¹ke Ljubljane pogojujejo njena lega v kri¾i¹èu trgovskih poti iz Sredozemlja proti vzhodu ter znaèilna topografija z reko Ljubljanico in zaledjem pod grajsko vzpetino. Mesto, sprva imenovano Laibach in kasneje Luwigana, se je oblikovalo iz treh obzidanih naselbin pod Gradom – Starega in Mestnega trga na desnem in Novega trga na levem bregu reke.
 Stanovanjska hi¹a XXS, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Dekleva Gregoriè arhitekti, 2004
Hi¹a XXS je prenovljeni del pomo¾nega objekta ob tipièni krakovski hi¹i. V nasprotju z ostalimi hi¹ami v naselju, jo oznaèuje siva zunanja obloga, ki se kot enoten pla¹è ovija okoli hi¹e in preko strehe.
 Stanovanjska stavba na Dalmatinovi ulici, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Robert Smielowsky, 1903
Na stanovanjski stavbi, ki je del secesijskega stavbnega bloka ob Miklo¹ièevem parku, izstopata dve potezi: modro-beli pas ¹ahovnice v celotni ¹irini proèelja in poudarjen vhod.
 Stanovanjska stavba na Resljevi, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Vojteh Ravnikar, 1990
Stavba na kri¾i¹èu Slom¹kove in Resljeve s svojim izboèenim kro¾nim vogalom odgovarja stavbi na nasprotni strani kri¾i¹èa. Na ta naèin interpretira temo ¹tirih poudarjenih vogalov mestnega kri¾i¹èa.
 Stanovanjska zazidava na Kotnikovi ulici, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Bo¾o Podlogar, Janez Ko¾elj, Jurij Kobe, Jurij Sadar, Peter Pahor, 1992
Stanovanjske bloke so zgradili po predhodnem nateèaju za urbanistièno zasnovo stavbnega kareja med Kotnikovo, Slom¹kovo, in Metelkovo. Gradnja je bila razdeljena na dve fazi: v prvi med arhitekte Petra Pahorja, Jurija Sadarja, Janeza Ko¾elja in Bo¾a Podlogarja in v drugi na Jurija Kobeta in Mileno Todoriè Topli¹ek.
 Stanovanjska zazidava Nove Poljane, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Mojca ©vigelj Èernigoj, 2000
Stanovanjska zazidava 450 stanovanj z dodatnim trgovskim in javnim programom stoji na Poljanah ob kri¾i¹èu ¾elezni¹ke proge in Ljubljanice.
 Stanovanjska zazidava v Ferantovem vrtu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1975
Stavbni sklop stoji na obmoèju nekdanjega emonskega foruma, kar je arhitekt Edvard Ravnikar upo¹teval tako v oblikovanju posameznih stavbnih gmot kot tudi v prikazu arheolo¹kih ostankov.
 Stanovanjska zazidava v Polju, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Bevk in Peroviæ arhitekti, 2005
Stanovanjsko naselje blokov s socialnimi stanovanji v Polju je projekt, ki kakovstno presega omejene urbanistiène pogoje dane lokacije. Celoto sestavlja ¹est manj¹ih stanovanjskih blokov med katerimi je bogato urejen zunanji prostor, ki je namenjen vsem stanovalcem.
 Stanovanjske hi¹e na Langusovi, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Bogdan Fink, Jurij Jen¹terle, Marjan Le¹nik, Marko ©lajmer, Milo¹ Lapajne, 1955
Hi¹e na Langusovi so prvi primer zadru¾ne gradnje v Sloveniji. Izpeljala jo je skupina mladih arhitektov, ki je v povojnem èasu obnove in hitre industrializacije na¹la re¹itev lastnega stanovanjskega problema v organizirani samostojni gradnji.
 Stanovanjske stolpnice, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1973
Stanovanjske stolpnice na Cigaletovi, ©tefanovi in Komenskega ulici so odraz tendence zgo¹èevanja mestnega sredi¹èa in gradnje èim veèjega ¹tevila stanovanj ob koncu 60. let. Izgradnja stolpnic je tako v sredi¹èe Ljubljane prinesla nov, “velemestni” naèin bivanja in obenem izkoristila razpolo¾ljiv mestni prostor.
 Stanovanjske stolpnice ‘Slepi Janez’, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1973
©tiri stolpnice v ©i¹enski soseski 8 so dobile ime po gostilni, ki je nekoè stala na tem mestu. Stojijo v zelenem pasu ob Celov¹ki cesti, ob kateri so od konca 60. letih zrasle ¹tevilne stanovanjske soseske.
 Stanovanjske stolpnice v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1981
Gruèi stolpnic, ki z o¹iljenimi in proti severu rastoèimi trikotnimi vrhovi zaokro¾ujeta znaèilni obris soseske BS-3, sta najbolj razpoznaven tega severnega ljubljanskega predela.
 Stanovanjski blok v Mostecu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ofis arhitekti, 2000
Stanovanjski blok je del naselja Mostec, ki se je v èasu od urbanistièno – arhitekturnega nateèaja leta 1997 do izgradnje v mnogih pogledih spremenilo. Idilièno okolje med Kose¹kim bajerjem na zahodu in gozdno vzpetino na vzhodu je narekovalo zasnovo podlogovatih blokov, kjer se dnevni prostori stanovanj odpirajo proti jezeru in noèni proti gozdu.
 Stanovanjski bloki in stolpnice v ©i¹enski soseski 6, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1967
Osemadstropni bloki in ¹tirinajstnadstropne stolpnice stojijo ob Celov¹ki cesti v ©i¹enski soseski 6, ki je bila ena izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ je z njihovo zasnovo presegel klasièni, togo zasnovan stanovanjski blok iz predvojnega èasa.
 Stanovanjski bloki na Prulah, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Stanko Kristl, 1959
Bloki so bili zgrajeni za delavce Ljubljanske univerze. V kolektivno stanovanjsko gradnjo tistega èasa so uvedli vrsto preprostih, a inovativnih re¹itev – tako v zasnovo stanovanj kot tudi ostalih prostorov bloka.
 Stanovanjski bloki po sistemu Jugomont na Èrtomirovi ulici, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1970
Bloki na Èrtomirovi ulici so eden od zgodnej¹ih primerov monta¾ne stanovanjske gradnje pri nas.
 Stanovanjski bloki v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1977
Nizke stanovanjske bloke v soseski BS-3 odlikuje njihova tesna vpetost v urbanistièno zasnovo soseske in pestra tipolologija stanovanj.
 Stanovanjski stavbi Kmetske posojilnice, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ciril Metod Koch, 1907
Stanovanjski stavbi kmetske posojilnice stojita nedaleè od secesijskega Miklo¹ièevega parka in sta dve izmed najelegantnej¹ih ljubljanskih stavb tega obdobja. Stavbi stojita zrcalno v vogalih stavbnega bloka: ena na kri¾i¹èu Trdinove in Cigaletove in druga na kri¾i¹èu Trdinove in Slovenske.
 Stanovanjski stolpnici na Kersnikovi, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Milan Miheliè, 1971
Stolpnici sta odraz zgo¹èevanja mestnega sredi¹èa s stanovanji ob koncu 60. let in s svojo velikostjo uvajata novo prostorsko merilo.
 Stanovanjsko – poslovna zazidava v ©i¹ki, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Bevk in Peroviæ arhitekti, 2001
Stanovanjsko – poslovno zazidavo sestavljata dva bloka, v katerih so stanovanja in poslovni prostori v bloku ob Alja¾evi. V njunem ozadju je Pleènikova cerkev Sv. Franèi¹ka, ki je narekovala urbanistièno – arhitekturno zasnovo celote.
   Stanovanjsko – poslovni objekt na Poljanski cesti, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Janez Ko¾elj, 1988
Stavba je zaradi podobnosti s Pleènikovim Pegleznom na zaèetku Poljanske kmalu po izgradnji dobila ime Novi peglezen. Njeno oblikovanje sledi naèelom kontekstualizma – izhaja iz zgodovine in danosti obstojeèega prostora.
 Stanovanjsko naselje Selo, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Oton Jugovec, 1969
Majhno sosesko v ozkem pasu med Ljubljanico in Zalo¹ko cesto je urbanistièno zasnoval Mirko Mrva. Zaèetek in iztek soseske zaznamujejo tri stolpnice, med katerimi le¾i podolgovat in razgiban ¹tirinadstropni stanovanjski blok.
 Stara elektrarna, Industrijska stavba, Ljubljana, Matija Suhadolc-prenova, Neznan, 1897
Mestno elektrarno, prvo slovensko ‘tovarno’ energije, so zgradili v l. 1895 na robu tedanjega mesta. Elektriko je proizvajala vse do 60. let minulega stoletja. Danes je pomembna kulturna toèka mesta, eno od ¾ari¹è ljubljanske sodobne plesno – gledali¹ke scene.
 Stavba de¾elne vlade – Predsedstvo Republike Slovenije, Upravna stavba, Ljubljana, Emil Foerster, 1898
Stavba de¾elne vlade, kjer je danes Predsedstvo Republike Slovenije, je bila zgrajena v prvih letih po potresu l. 1985. V tistem èasu je bila ena izmed najveèjih stavb, grajenih v neoklasicistiènem stilu.
 Stavba Ljudske posojilnice, Poslovna stavba, Ljubljana, Josip Vanca¹, 1907
Podobno kot Mestna hranilnica na Èopovi ulici tudi Ljudska posojilnica na Miklo¹ièevi s svojim proèelnim okrasjem sporoèa vsebino stavbe – ¾enska kipa na vencu stavbe z mo¹njièkom, panjem, èebelo in mravljo predstavljata simbole blaginje, varènosti in delavnosti.
 Stavba Ljudske pravice, Poslovna stavba, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1961
Stavba Ljudske pravice, imenovana “Kanarèek”, je sorodno kot Fakulteta za gradbeni¹tvo in geodezijo oblikovana kot preprost podolgovat blok, ki dvignjen nad nivo ulice poèiva na ekspresivnih betonskih arkadah pritlièja.
 Stavba Zavoda za varstvo pri delu, Upravna stavba, Ljubljana, Majda Kregar, 2005
Nova stavba Zavoda za varstvo pri delu stoji ob vzhodnem robu mesta, na ravnini ljubljanskega Polja. Njena enotna in zadr¾ana podoba izra¾a racionalno prostorsko zasnovo, ki odgovarja kompleksnim in raznolikim dejavnostim ustanove.
 Stolpnici B in C, Poslovna stavba, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1976
Trikotni stolpnici, v obliki znaèilni za tedanji strukturalizem, sta prostorski dominanti Trga republike. Izvorno sta bili zasnovani kot sede¾a upravno – izvr¹ilnih organov; kasneje, s spremembo investitorja Trga, sta postali sede¾a Ljubljanske banke in Iskre.
 ©u¹tarski most, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1932
©u¹tarski most stoji na mestu srednjeve¹kega mosta, ki je povezoval Stari in Novi trg. Arhitekt Jo¾e Pleènik ga je podobno kot Trnovskega oblikoval kot ‘trg na reki’, s pogledom na grajsko vzpetino.
 Terasasti bloki v Kosezah, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Viktor Pust, 1974
Naselje kose¹kih blokov je okrnjena razlièica zmagovitega nateèajnega predloga za obmoèje ©i¹enske soseske 9 in 10. Oznaèuje ga v na¹em okolju redkeje uporabljena tipologija terasastega stanovanjskega bloka.
 Trg Republike, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1974
Trg republike je bil leta ob razpisu nateèaja l. 1960 zami¹ljen kot politièno – kulturno sredi¹èe naroda. Kljub vsem spremembam, ki so se odvijale v 15 letih gradnje (1961-75), Trg predstavlja vi¹ek znanja arhitekturne stroke in gradbenih zmo¾nosti tedanje dru¾be.
 Trgovska hi¹a v ©i¹ki, Trgovska stavba, Ljubljana, Milo¹ Bonèa, 1964
Trgovska hi¹a je del urbanistiène ureditve Trga Prekomorskih brigad – nekdanjega “komunalnega centra” ©i¹ke, ki so ga sestavljali stavba Obèine ©i¹ka, kino in hotel.
 Trnovski most, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1932
Arhitekt Jo¾e Pleènik si je Trnovski most zamislil kot ‘trg na reki’, na katerega se raz¹irja predprostor Trnovske cerkve. Edinstvenost mosta so drevesa, ki rastejo iz korit podno¾ja in okvirjajo ‘tr¾ni prostor’.
 Tromostovje, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1930
Tromostovje je eden prvih Pleènikovih realiziranih projektov za ureditev bregov Ljubljanice. Arhitekt si je Tromostovje zamislil kot trg na vodi.
 Univerza Maribor, Stavbe za izobra¾evanje, Maribor, Adolf Baltzer, Boris Podrecca-prenova, 1886
Palaèa na Slom¹kovem trgu je bila postavljena konec devetdesetih let 19. stoletja pod vodstvom arhitekta Adolfa Baltzerja. Danes so v njej prostori mariborske Univerze, prvotno pa je stavba gostila Splo¹no hranilnico in dekli¹ko ¹olo.
 Univerzitetni klinièni center, Bolni¹nica, Ljubljana, Stanko Kristl, 1977
Ljubljanski Univerzitetni klinièni center je bil zgrajen kot najveèji in najsodobnej¹i bolni¹nièni kompleks v tedanji Jugoslaviji. S svojo sodobno arhitekturno zasnovo je postavil nova merila v arhitekturi bolni¹nic.
 Ureditev Dvornega trga in Hribarjevega nabre¾ja, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Matej Vozliè, Vesna Vozliè, 2000
Ureditvi Hribarjevega nabre¾ja in Dvornega trga za Ljubljano pomenita o¾ivitev obreènega prostora in povezavo mesta z reko, saj Ljubljanica s svojo betonsko strugo skorajda ne ponuja mo¾nosti neposrednega do¾ivljanja reènega ambienta.
 Ureditev nabre¾ja v Trnovskem pristanu, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1934
Pleènik je v Trnovskem pristanu, kjer so nekoè iztovarjali podpe¹ki kamen za gradnjo v mestu, zasnoval eno najlep¹ih obreènih sprehajalnih potez.
 Ureditev Rimskega zidu, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1938
Obzidje rimske Emone je do sedanje vi¹ine rekonstruiral gra¹ki arheolog Walter Schmidt na zaèetku prej¹njega stoletja. Leta 1226 je arhitekt Jo¾e Pleènik prièel izdelovati predloge za ureditev obzidja v arheolo¹ki park, ki je postal eno izmed najlep¹ih prièevanj rimskega mesta.
 Ureditev Trga Francoske revolucije, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1929
Trg Francoske revolucije oznaèuje Napolenov obelisk, ki ga je oblikoval arhitekt Jo¾e Pleènik. Postavili so ga leta 1929 ob prio¾nosti 120. obletnice Ilirskih provinc.
 Ureditev Vegove ulice, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1929
Vegovo ulico, ki poteka po okopih nekdanjega srednjeve¹kega obzidja Novega trga, je arhitekt Jo¾e Pleènik zasnoval kot pomembno kulturno os, ob kateri se nizajo Univerza, nekdanja Realka, Glasbena matica, Glasbena ¹ola ter Narodna in univerzitetna knji¾nica.
 Ureditev Zoisove ceste, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1927
Zoisova cesta, imenovana tudi Graben, teèe po obrambnem jarku, ki je obdajal srednjeve¹ki Novi trg. Jo¾e Pleènik jo je snoval v dveh fazah: v 20. letih je uredil ploènike, zasadil drevored in postavil piramido. V 50. letih je uredil park ob Kri¾ankah, dodal spomenik Antonu A¹kercu in oblikoval iztek Kri¾evni¹ke soteske.
 Ur¹ulinska cerkev Sv. Trojice, Verska stavba, Ljubljana, Carlo Martinuzzi, 1726
Cerkev ur¹ulinskega samostana je ena izmed najbolj nenavadnih baroènih cerkva v Ljubljani. Zgradili so jo na pobudo trgovca Schellenburga, ki je oblikovanje poveril furlanskemu arhitektu Carlu Martinuzziju.
 Veleblagovnica Nama, Trgovska stavba, Ljubljana, Bogdan Fink, Milo¹ Lapajne, 1965
Nama je prva veleblagovnica, ki je bila zgrajena v tedanji Jugoslaviji. Stoji ob Slovenski cesti, na razmeroma majhnem vogalnem zemlji¹èu s pasa¾o med Tom¹ièevo in Cankarjevo ulico.
 Vrstne hi¹e v Perièevi ulici, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Danilo Fürst, 1957
Vrstne hi¹e na Perièevi so drugonagrajeni projekt nateèaja, ki je bil razpisan leta 1956 v okviru jugoslovanskega posveta Stanovanje za na¹e razmere. Posvet je bil tedaj eden izmed pomembnih spodbujevalcev razvoja stanovanjske gradnje.
 Vrstne hi¹e v Podgori v ©entvidu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1965
Vrstne hi¹e v Podgori so dober primer stanovanjske zadru¾ne gradnje, ki se je v Sloveniji uveljavila v drugi polovici 50. let preteklega stoletja. Hi¹e za pet umetnikov, ki so se leta 1962 zdru¾ili v zadrugo Likovnik, so zgradili na nekdanjem kmetijskem zemlji¹èu
 VVZ ©entvid, enota Mravljinèek, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Boris Bri¹ki, Sabina Les Zohil, 2004
Otro¹ki vrtec Mravljinèek v ©entvidu je zasnovan v obliki èrke L, ki omogoèa njegovo delitev na javni in zasebni del: dvorano za skupno igro in razna sreèanja ter igralnice, ki so namenjene varstvu in igri posameznih skupin otrok.
 Vzajemna zavarovalnica – Zavarovalnica Triglav, Poslovna stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1928
Vzajemna zavarovalnica je poleg Narodno univerzitetne knji¾nice in banke v Celju ena izmed treh »mestnih palaè«, ki jih je v svojem opusu realiziral arhitekt Pleènik. Stoji nasproti glavne ¾elezni¹ke postaje, v vogalu Miklo¹ièeve in Tivolske.
 ®ale, Pokopali¹èe, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1938
Pleènik je v projektu za novo mestno pokopali¹èe posebno pozornost namenil ureditvi vhodnega dela s poslovilnimi kapelami. Ureditev naj bi nadomestila nekdanjo navado predpogrebnega poèivanja pokojnika v hi¹i.
 Zapornica na Ljubljanici, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1939
Vodna zapornica, namenjena uravnavanju reène gladine v sredi¹èu mesta, stoji na koncu ograjenega korita Ljubljanice. Pleènik jo je obravnaval kot simbolièni in slovesni zakljuèek mestnega sredi¹èa.
   ®elezni¹ka postaja, Infrastrukturni objekt, Maribor, Milan Èernigoj, 1954
Mariborska ¾elezni¹ka postaja je kvaliteten primer poznega slovenskega funkcionalizma. Zasnova postaje dosledno sledi prometnim tokovom in funkcionalnim zahtevam postaje – razlièno oblikovani stavbni volumni, ki jih obrobljajo podolgovate nadstre¹nice, so razporejeni med ¾elezni¹kimi tiri in Partizansko cesto.
 Zmajski most, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jurij Zaninovich, 1901
Zmajski most je bil zgrajen v èasu ¾upana Ivana Hribarja, ki se je zavzemal za naèrtno in kvalitetno urejanje mestnega prostora. Prvotna ideja mestnega sveta je bila ureditev ¹ir¹e mestne poteze ob Ljubljanici, vkljuèno z Zmajskim mostom.