Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Naselje Radvanje
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
2006
Arhitekt:
Bogdan Reichenberg
 
Pogled na ju¾no stran hi¹ v nizu
Naslov:
Pohorska 7
 
Situacija
Ob vzno¾ju smuèarskega sredi¹èa na Pohorju je zraslo naselje z razliènimi tipi stanovanjske gradnje. Kljub tipski raznolikosti pa ga v smiselno celoto uokvirja soroden naèin oblikovanja, gradiva in barvna skala.
Urbanizem naselja je bil ¾e dan. Vzporedno s cesto je predvidel vi¹jo gradnjo, t.j. stanovanjske bloke, pravokotno na njih pa linije vrstnih hi¹ ob potoku.
Na ju¾nem robu naselja stoji niz vrstnih hi¹ (2002-03). Le-te sestavljata pritlièje in mansarda z atrijem in lastnim parkirnim prostorom v neposredni bli¾ini. Individualnost posamezne hi¹e poudarjajo izstopajoèi kubusi s stopni¹èem. Sodelavca pri projektu sta bila Sa¹o Rek in Vesna Zatezalo.
Severno od njih so hi¹e v vrsti (2002-03). Doloèa jih nenavadna ureditev stanovanjskih enot.Vsaka hi¹a vsebuje namreè dve stanovanji, eno v pritlièju z vrtom, drugo pa v nadstropju s pohodno teraso na strehi. Na volumen posameznega dela opozarja njegovo oblikovanje, èlenjenost in barva. Spodnje stanovanje tako obsega belo, zgornje pa rdeèe stavbno telo. Sodelavki pri projektu sta bili Kaja Pogaèar in Vesna Zatezalo.
Pravokotno na hi¹e v nizu stojita stanovanjska bloka (2002-03). Sicer nista sklenjena, a s sorodnim oblikovanjem delujeta kot povezani stavbni telesi. Oba namreè doloèa ista zasnova. Loèena dela stavbe povezuje steklena opna, osvetljen osrednji hodnik, iz katerega so vhodi v stanovanja v nadstropjih. Pritlièje je namenjeno lokalom. Sodelavki pri projektu sta bili Vesna ®egarac in Vesna Zatezalo.
Po Pohorski cesti navzgor je bil naselju dodan ¹e apartmajski blok malih stanovanj (2005). Njegova namembnost je veèplastna. V pritlièju je trgovina, v kleti gara¾a, v nadstropjih pa 30 stanovanjskih enot. Temu sledi tudi njegova sestava. Spodnji del predstavlja betonska baza, na kateri slonita la¾ji, z lesom oblo¾eni stavbni telesi. Med njiju je vstavljen notranji stre¹ni atrij, iz katerega so vhodi v stanovanja. Sodelavci pri projektu so bili Vesna Zatezalo, Gregor Reichenberg, Sa¹o Rek in Vesna ®egarac.
Kot zadnje so bile naselju dodane vrstne hi¹e na skrajnem jugu (2006). Doloèa jih podobno oblikovanje kot sosednje vrstne hi¹e z rdeèimi kubusi, le da tu barvo nadomesti leseni ovoj.