Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Poslovno – trgovski center Astra
Tip:
Poslovna stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1970
Arhitekt:
Savin Sever
 
Pogled z ju¾ne strani Dunajske ceste
Naslov:
Dunajska cesta 47-53
 
Prerez stolpièa 1
Center Astra je tako kot veèina stavb ob Dunajski, zgrajenih od 60. let dalje, v svoji zasnovi sledil novi urbanistièni regulaciji, ki je zahtevala vi¹jo zazidavo in bolj metropolitansko oblikovanje severne mestne vpadnice. Astra je zato oblikovana kot sklop dveh poslovnih stolpnic, ki izra¾ata velemestno merilo in dveh ni¾jih trgovskih stavb, ki sledita merilu ulice. Ena od stolpnic stoji v vogalu kri¾i¹èa Dunajske in ulice Be¾igrad ter druga nekoliko bolj proti severu; loèujeta ju dvonadstropni trgovski stavbi. Kontrast med stavbami poudarjajo tudi njihove fasade: stolpnici sta zastekljeni, trgovski stavbi pa obdajajo plo¹èe iz umetnega kamna.
Fasade stavb so èlenjene glede na ustroj notranjega prostora in konstrukcije, kar je bilo eno izmed oblikovalskih naèel arhitekta Savina Severja. Nosilno konstrukcijo stolpnic tvorijo le vogalni zidovi “na kri¾”, med katerimi so po ¹tiri pisarne, kar odra¾a tudi fasadna mre¾a.
Stolpnici imata pri nas prviè izvedeno dvojno okensko zasteklitev, ki v vmesnem prostoru omogoèa prezraèevanje, senèenje in za¹èito pred hrupom. Nosilno konstrukcijo trgovskih stavb tvorijo pari armiranobetonskih okvirjev, med katera so vstavljena polnila. Posamezne pare, nanizane vzdol¾ ceste, med seboj loèujejo “svetlobni pasovi” ki poudarjajo ritem fasade in notranjega prostora. Soroden princip oblikovanja je arhitekt Sever uporabil tudi pri tiskarni Mladinska knjiga.
Poslovno – trgovski center Astra skupaj s Centrom AMZS, trgovino Merkur, tiskarno Mladinska knjiga in poru¹enim Zavodom za gluho mladino tvori izrazno razpoznavni sklop arhitekta Savina Severja ob Dunajski cesti za Be¾igradom.