Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Dozidava Fakultete za arhitekturo
Tip:
Stavbe za izobra¾evanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1996
Arhitekt:
Milo¹ Florijanèiè
 
Pogled po Zoisovi navzgor – nova in stara stavba
Naslov:
Zoisova 12
Kontakt:
Tel: (01) 200 07 62
Fax: (01) 425 74 14

>>www.fa.uni-lj.si
   
V 80. letih je bil zaradi pomanjkanja prostora v stari klasicistièni stavbi Fakultete za arhitekturo razpisan nateèaj za dozidavo. Prvonagrajeni projekt arhitekta Milo¹a Florijanèièa je bil delno zgrajen ¹ele deset let kasneje. Projekt je namreè sledil nekdanjim Pleènikovi zamisli o dozidavi dveh simetriènih prizidkov ob straneh stare stavbe. Na ta naèin bi se ob Zoisovi ustvaril enakomeren ritem stavb, ki se nizajo od kri¾i¹èa z Emonsko proti Ljubljanici.
Nova stavba je od stare nekoliko odmaknjena in ni¾ja, kar slednji daje dominantno vlogo. V prostorski zasnovi se zgleduje po stari, simetrièno zasnovani stavbi. Stopni¹èe v sredini jo deli na dva dela: veliko amfiteatralno Pleènikovo predavalnico in manj¹o Vurnikovo z Galerijo v pritlièju ter knji¾nico v nadstropju. V zgornjem nadstropju so risalnice s kabineti.
Stavbi daje enotno in homogeno podobo opeèna fasada, ki jo ob Zoisovi dopolnjuje visok betonski arkadni hodnik. Arkade, ki so poleti obrasle s plezalkami, prekrivajo dostopno klanèino in stopnice do vhoda. obenem nadaljujejo enakomerni ritem klasicistiène fasade stare stavbe, katerega je edini poudarek je baldahin, ki ga je v 50. letih oblikoval Jo¾e Pleènik.