Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Kulturni dom ¹panski borci
Tip:
Stavbe za kulturne prireditve
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1981
Arhitekt:
Oton Jugovec
 
Pogled s plo¹èadi pred stavbo
Naslov:
Zalo¹ka cesta 81
Kontakt:
Tel. 01 548 45 40
Fax 01 548 45 50
 
Tloris pritlièja
Kulturni dom ¹panski borci, prvotno imenovan Dom obèanov Moste, stoji v okolju goste in pestre stanovanjske zidave ob tr¾nici Moste, kar je pogojevalo oblikovanje preproste in obenem razpoznavne stavbe.
Stavba je kljub pestri vsebini (v njej so dvorana, galerija Jelov¹kov likovni salon in knji¾nica Jo¾eta Mazovca) oblikovana kot enoten kubus, obleèen v horizontalne betonske plo¹èe. Notranjost je urejena racionalno: stavba je razdeljena na dvorano in stranski del, kjer se v razliènih nadstropjih nizajo preddverje, knji¾nica, galerija. Zanimiv prerez tega dela omogoèa loèene dostope do posameznih dejavnosti in njihovo neodvisno delovanje.
Delitev med dvorano in stranskim delom je kljub enotnemu telesu stavbe berljiva ¾e ob vhodu – z velikim nadstre¹kom prekrito preddverje se odpira proti ulici, medtem ko se dvorana zapira vase. Nasprotje se dalje odvija tudi v odnosu med zadr¾ano zunanjostjo in bogato oblikovano notranjostjo.