Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Èudnova hi¹a
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1901
Arhitekt:
Ciril Metod Koch
 
Vogal stavbe ob Tavèarjevi ulice in Miklo¹ièevem parku
Naslov:
Cigaletova ulica 3
   
Èudnova hi¹a je ena izmed najbogatej¹ih secesijsko oblikovanih hi¹, ki obdajajo Miklo¹ièev trg. Arhitekt Ciril Metod Koch jo je zasnoval po vzoru dunajskih hi¹ Josepha Marie Olbricha. Slednji je bil predstavnik organske, plastièno bogate in dekorativne secesije. Hi¹o na vogalu oznaèuje kro¾ni konzolni stolp s kvadratnim zakljuèkom in kroglo. Nad fasadi vzdol¾ Tavèarjeve se nad konzolnim balkonom med dvema pilonoma razpenja ¹irok polkro¾ni nadstre¹ek. Uporaba velikega ¹tevila razliènih arhitekturnih elementov ustvarja videz heterogenosti, ki jo na fasadi poudarja ¹e plastièno dekorativno okrasje z znaèilnimi secesijskimi motivi.