Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
    ID
 
Produkcija:
Zavod trajekt, Gornji trg 10, Ljubljana

Avtorji:
Tadej Gla¾ar, zamisel in uredni¹ko delo
Anja Plani¹èek, zamisel in uredni¹ko delo
Domen Fras, oblikovanje spletne strani
Gregor Cilen¹ek, programiranje spletne strani

in

©tudenti Fakultete za arhitekturo:
Bla¾ Babnik Romaniuk, priprava gradiva
Jelka Fritz, priprava gradiva
Urban Jeriha, priprava gradiva
David Kozamernik, fotografije
Aleksander Lu¾nik, priprava gradiva
Janez Marolt, fotografije
Ana Ocvirk, priprava gradiva
Metka Pretnar, fotografije
Mojca ©avnik, priprava gradiva
Veronika Ule, priprava gradiva

Sofinanciranje:
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
Mestna obèina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Sodelovanje:
Telekom Slovenije d.d.

Na stre¾niku:
moj.net

Viri gradiva:
Arhiv Republike Slovenije

Arhivi arhitekturnih birojev

Arhivi Fakultete za arhitekturo

Arhiv Galerije Dessa

Arhitektov bilten (AB)

Sinteza

Bernik Stane, Arhitekt Milan Miheliè, Arhitekturni muzej, Ljubljana 1980.

Bernik Stane, Novej¹a slovenska arhitektura, Zveza arhitektov Slovenije, Ljubljana 1968.

Bernik Stane, Pogledi na novej¹o arhitekturo in oblikovanje, Park, Ljubljana 1992.

Bernik Stane, Slovenska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija 1945-1978, Arhitekturni muzej, Ljubljana 1979.

Bernik Stane, Slovenska arhitektura 20. stoletja, Mestna galerija, Ljubljana 2004.

Brate Toma¾, Ravnikar Vojteh, Slovenija: 9 arhitektov, Piranesi, Ljubljana 1996.

Dolenec Metka, Arhitekt Savin Sever, Nuit, Ljubljana 2003.

Gla¾ar Tadej, Ko¾elj Janez, Katalog, Vladimir ©ubic, arhitekt, zbrano delo, AB, 111/114, Ljubljana 1992.

Gosti¹a Lojze, Stele France, Arhitekt Jo¾e Pleènik 1872-1957 – katalog k razstavi, Ljubljana 1986.

Hrausky Andrej, Ko¾elj Janez, Arhitekturni vodnik po Ljubljani, Zalo¾ba Rokus, Ljubljana 2002.

Hrausky Andrej, Ko¾elj Janez, Prelov¹ek Damjan, Pleènikova Ljubljana: vodnik po arhitekturi, Dessa, Ljubljana 1996.

Ivan¹ek France,Hommage a Edvard Ravnikar 1907-1993, France in Marta Ivan¹ek,Ljubljana 1995.

Kalèiè Igor, Edo Mihevc: arhitekt in uèitelj Ljubljanske ¹ole za arhitekturo, Fakulteta za arhitekturo in gradbeni¹tvo, Ljubljana 1993.

Kos Milko, Srednjeve¹ka Ljubljana: topografski opis, Kronika, Ljubljana 1955.

Koselj Nata¹a, Arhitektura 60. let v Sloveniji. Kontinuiteta ideje, AB, Ljubljana 1996.

Ko¾elj Janez (et.al.), Ivan Vurnik:1884-1971: slovenski arhitekt, AB ¹t. 119/124, Ljubljana 1994.

Mercina Andrej, Izjemnost socialistène stanovanjske arhitekture in opus arhitekta Ilije Arnautoviæa, diplomska naloga, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 1998.

Miheliè Breda, Urbanistièni razvoj ljubljane, Partizanska knjiga, Ljubljana 1983.

Miheliè Breda, Vodnik po Ljubljani, DZS, Ljubljana 1994.

Pozzeto Marko, Arhitekt Maks Fabiani, L.I.B.R.A., Kranj, 1997.

Ravnikar Edvard, Moderna galerija, Kronika slovenskih mest, VII/2, Ljubljana 1940.

Ravnikar Vojteh, Zorec Maru¹a, Gregoriè Tina, Koselj Nata¹a, Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945 in 1970, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 2000.

©lajmer Marko, Gospodarsko razstavi¹èe v Ljubljani, Arhitekt, letnik 1960, ¹t. 5, Ljubljana 1960.

©lajmer Marko, Zadru¾ne hi¹e v Sloveniji, Arhitekt, 1956/18-19, Ljubljana 1956.

©umi Nace, Po poti baroènih spomenikov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dedi¹èine, Ljubljana 1992.

©umi Nace, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, Mestni muzej, Ljubljana 1954.

©umi Nace, Slovenija, umetnostni vodnik, Marketing 013 ZTP, Ljubljana 1992.

Vodopivec Ale¹, Arhitektura Ljubljane, AB, Ljubljana 1978.

Zlodre Janko, Vladimir ©ubic, arhitekt – stavbenik, arhitekt, zbrano delo, AB, 111/114, Ljubljana 1992.

Zupan Gojko, Pirkoviè Jelka, De¹man Miha, 20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne: vodnik po arhitekturi, Zavod za varstvo kulturne dedi¹èine Slovenije, Ljubljana 2001.

Zupanèiè Bogo, Arhitekt Josip Costaperaria, KUD Polis, Ljubljana 2004.

Zupanèiè Bogo, Ljubljanski nebotiènik, Urbanistièni in¹titut Republike Slovenije, Ljubljana 2001.