Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
    Kontakti
 
Zavod Trajekt
Gornji trg 10
1000 Ljubljana

E-po¹ta:ap@trajekt.org

Vabilo k sodelovanju
Vodnik je ‘odprt arhiv’, v katerega postopoma vna¹amo nove podatke in objekte. Èe ¾elite prispevati predloge ali material za vodnik, vas vljudno vabimo k sodelovanju. Pi¹ite nam na ap@trajekt.org .
Prosimo vas, da material pripravite v skladu z navodili.

Navodilo za pripravo gradiva za spletni Arhitekturni vodnik


1. Podatki o objektu.
Izpolnite po vzorcu ¾e predstavljenih objektov

Objekt / Urbanistièna zasnova:
Tip objekta:
Arhitekt, arhitekti:
Sodelavci:
Leto izgradnje:
Investitor:
Kraj:
Naslov:
Kontakti (tel/fax/elektronska posta/spletni naslov):
Odpiralni èas:
Opis (najveè 200 besed):

2. Priprava slikovnega gradiva.
A. Fotografije (najveè 9)
– mo¾ne dimenzije: 540x360px, 360x540px ali 360x360px pri resoluciji 72dpi, JPG format, RGB, Medium quality.
– navedite avtorja(e) fotografij:
– poimenovanje in shranjevanje datotek:
imeobjekta_imepogleda1.jpg
pri èemer naj velja naslednje: ime datoteke z ekstenzijo ne sme preseèi 31 znakov, ne vsebuje ¹umnikov, presledkov ali loèil, razen podèrtaja.
– “imeobjekta” naj bo enako pri vseh datotekah tega objekta
– “imepogleda”, (pogled, interier, fasada, ipd.) imajo vedno zaporedno ¹tevilko od 1-9, èetudi je samo eden.

B. Naèrti (najveè 9)
– mo¾ne dimenzije: 540x360px, 360x540px ali 360x360px pri resoluciji 72dpi, GIF format, najveè 16 barv
– poimenovanje in shranjevanje datotek:
imeobjekta_imenacrta1.gif
pri èemer naj velja naslednje: ime datoteke z ekstenzijo ne sme preseèi 31 znakov, ne vsebuje ¹umnikov, presledkov ali loèil, razen podèrtaja.
– “imeobjekta” naj bo enako pri vseh datotekah tega objekta
– “imenacrta” (tloris, prerez, detajl, ipd.) imajo vedno zaporedno ¹tevilko od 1-9, èetudi je samo eden.

Vse predloge za objavo v spletnem vodniku bo strokovno presodila redakcija v sestavi treh èlanov, ki se bodo menjali na 8 mesecev.
Èlani prve redakcije so:
dr. Petra Èeferin, arhitekta in publicistka
Maja Ivaniè, arhitekta in publicistka
Ivan Staniè, urbanist