Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po geslu eko
 
 Atrijske hi¹e v Trnovem, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Stanko Kristl, 1965
Manj¹o stanovanjsko sosesko v bli¾ini Opekarske ceste sestavlja pet atrijskih hi¹ v obliki èrke L. V opeki zasnovana gradnja dveh tipov hi¹ predstavlja prvo moderno atrijsko zazidavo v Sloveniji.
 Auerspergova palaèa – Mestni muzej, Palaèa/dvorec, Ljubljana, Neznan, Ofis arhitekti-prenova, 1642
Auerspergovo palaèo, v kateri je danes Mestni muzej, je zgradil turja¹ki grof Janez Andrej Auersperg. Palaèo izvorno sestavlja veè zdru¾enih in prezidanih srednjeve¹kih hi¹.
 Baroèna Ljubljana, Urbanistièna zasnova mest, Ljubljana, Neznan, 1700
Ljubljansko baroèno stavbarstvo je doseglo vi¹ek v drugi polovici 17. in prvi 18. stoletja. Glavno vlogo je pri tem odigralo l. 1693 ustanovljeno dru¹tvo Academia Operosorum Labaciensis, ki je v Ljubljano pripeljalo ¹tevilne italijanske umetnike: arhitekta Andreo Pozzo, Carla Martinuzzija, kiparja Francesca Robbo in Giulia Quaglia, od katerih sta se uèila tudi ‘prva’ slovenska arhitekta Gregor Maèek in Matija Persky.
 Bencinski servis Petrol, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1969
Bencinski servis Petrol, ki ga je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval na strani Tivolske ceste ob ¾eleznici in servis na nasprotni strani ceste ob stolpnici S2 arhitekta Milana Mihelièa, sta dva izmed najzanimivej¹e oblikovanih tovrstnih objektov v Ljubljani.
   Cerkev Sv. Jo¾efa, Verska stavba, Maribor, Neznan, 1728
Cerkev Sv. Jo¾efa na Studencih je ena izmed zanimivej¹ih baroènih cerkva, ki so jih zgradili izven o¾jega historiènega mestnega jedra. Kljub preprostej¹i zunanjosti, je bila notranjost cerkve nekoè eden najkvalitetnej¹ih primerov baroènega oblikovanja.
 Cerkev Sv. Mihaela na Barju, Verska stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1937
Cerkev na Barju je bila zgrajena za barjanske prebivalce trnovske ¾upnije. Pleènik je cerkev zaradi znaèilnosti barjanskega terena in tedaj revnej¹ega prebivalstva zasnoval kot preprosto in poceni stavbo, grajeno iz lokalnega podpe¹kega kamna in lesa.
 Èudnova hi¹a, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Ciril Metod Koch, 1901
Èudnova hi¹a je ena izmed najbogatej¹ih secesijsko oblikovanih hi¹, ki obdajajo Miklo¹ièev trg. Arhitekt Ciril Metod Koch jo je zasnoval po vzoru dunajskih hi¹ Josepha Marie Olbricha.
 Dom starej¹ih obèanov Kolezija, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, France Ivan¹ek, Marta Ivan¹ek, 1982
Skupek veèih stavbnih teles se ume¹èa med reko Grada¹èico in mno¾ico po veèini enodru¾inskih hi¹. Z njimi, predvsem z naseljem èetvorèkov v bli¾ini, vzpostavlja dialog prek svoje pojavnosti, z zamaknitvami na cestni strani, dvokapno streho in gradivom.
 Dozidava Fakultete za arhitekturo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Milo¹ Florijanèiè, 1996
V 80. letih je bil zaradi pomanjkanja prostora v stari klasicistièni stavbi Fakultete za arhitekturo razpisan nateèaj za dozidavo. Prvonagrajeni projekt arhitekta Milo¹a Florijanèièa je bil le delno zgrajen ¹ele deset let kasneje.
 Dravske terase, Poslovno-stanovanjska stavba, Maribor, Boris Podrecca, Jerneja Aèanski – Veber, Tadej Veber, 2002
Zasnova stanovanjskega kareja z ene strani interpretira mestno, z druge pa s krajinsko strukturo in s tem urbano tipologijo transformira v krajinsko. Zgornji del zasnove pripada mestu, spodnji pa se navezuje na pokrajino ob Dravi.
 Drofenigova hi¹a, Trgovska stavba, Ljubljana, Karl Brünnler, 1914
Veleblagovnica, ki jo je na mestu nekdanje baroène hi¹e dal zgraditi trgovec Franc Drofenig, je prva stavba v Ljubljani s skeletno ¾elezobetonsko konstrukcijo in monta¾nim jeklenim proèeljem. Obenem je kvaliteten primer ume¹èanja sodobno oblikovane stavbe v historièno mestno jedro.
 Dvorec Betnava, Palaèa/dvorec, Maribor, Neznan, 1728
Na ravnini ob Streli¹ki cesti stoji mogoèen dvorec s parkom. Njegova skladnost daje obèutek, da je nastal v enem zamahu, pa vendarle ni bilo tako.
 Fakulteta za gradbeni¹tvo in geodezijo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1969
Stavba Fakultete za gradbeni¹tvo in geodezijo skupaj s stavbo Ljudske pravice in stanovanjskimi stolpnicami na ©tefanovi, Cigaletovi ter Komenskega ulici tvori oblikovalsko in konstrukcijsko razpoznaven sklop v opusu arhitekta Edvarda Ravnikarja.
 Fakulteta za materiale in metalurgijo, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, France Toma¾iè, 1937
Fakulteta za materiale in metalurgijo, ki stoji v vogalu A¹kerèeve in Sne¾ni¹ke ulice, zakljuèuje niz izobra¾evalnih institucij, ki se vrstijo ob A¹kerèevi. Arhitekt France Toma¾iè je stavbo zasnoval v strogem konstrukcijskem in oblikovnem redu, ki se navzven izra¾a s profilirano fasadno mre¾o.
 Filipov dvorec in Kresija, Palaèa/dvorec, Ljubljana, Leopold Theyer, 1898
Filipov dvorec in Kresija sta bila zgrajena po potresu 1895. Obnova oz. ponovna izgradnja mestnega prostora je v tem predelu sledila naèrtu urbanista Camilla Sitteja.
 Gara¾na hi¹a Triplex A in Triplex B, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Savin Sever, 1966
Gara¾e Tripleks predstavljajo poskus inventivnega re¹evanja problema parkiranja v stanovanjskih soseskah, ki se je pojavilo s porastom ¹tevila avtomobilov. Njihova ¹tevilènost in ¾ivljenjska doba dokazuje izjemno uspe¹nost re¹itve, saj so jih gradili v vseh veèjih slovenskih mestih.
 Glavna Zadru¾na Zveza, Upravna stavba, Ljubljana, Emil Medve¹èek, 1956
Stavba Glavne zadru¾ne zveze uspe¹no zdru¾uje principe moderne in znaèilnosti konteksta. Lega ob kri¾i¹èu Slovenske in Gosposvetske ceste in klinasta parcela sta narekovali njeno specifièno zasnovo.
 Glavni trg, Urbanistièna/zunanja ureditev, Maribor, Neznan, 1515
Glavni trg je osrednji prostor starega mestnega jedra, ki je nastal z lijakasto raz¹iritvijo Koro¹ke ulice, nekdanje glavne tr¾ne ¾ile. Trg obrobljajo nekdaj najpomembnej¹e mestne stavbe – Rotov¾ na severni strani ter jezuitski kompleks s Pokrajinskim muzejem, Alojzijevo cerkvijo in nekdanjo gimnazijo na ju¾ni.
 Gospodarska zavarovalna zadruga Drava, Poslovna stavba, Maribor, Sa¹a Dev, 1940
Dolga in ozka stavba nekdanje Zavarovalne zadruge Drava obroblja Ulico talcev in se na kri¾i¹èu s Partizansko cesto zakljuèuje z znaèilnim polkro¾nim vogalnim pomolom. Njena zasnova je odgovor na izjemno ozko in podolgovato parcelo, ki se je v tedanjem èasu zdela skoraj nezazidljiva. Obenem ka¾e tudi na arhitektovo obvladovanje urbanega konteksta.
 Gospodarska zbornica Slovenije, Poslovna stavba, Ljubljana, Sadar in Vuga arhitekti, 1999
Zbornica je prva veèja realizacija Sadar in Vuga arhitekov. V nasprotju z veèino prosto stojeèih stavb ob Dimièevi je oblikovana kot lahkotna, transparentna, a vseeno mogoèna stavba, ki se odpira na prostrano plo¹èad.
 Grad Fu¾ine – Arhitekturni muzej, Grajska stavba, Ljubljana, Neznan, Peter Gabrijelèiè-prenova, 1557
Grad Fu¾ine, v katerem je danes Arhitekturni muzej, je edini ohranjeni renesanèni grad v Ljubljani. Zgraditi sta ga dala trgovca Veit Khisl in Hans Weilhaimer.
 Hranilnica dravske banovine, Poslovno-stanovanjska stavba, Maribor, Jaroslav Èernigoj, Sa¹a Dev, 1932
Stavba hranilnice tako po tlorisu kot po vi¹ini presega linijo obstojeèih hi¹ v nizu. Stik z zgodovino pa prekinja tudi z dejstvom, da velja za prvo moderno arhitekturo v Mariboru.
 Kompleks Kapitelj s Pravno fakulteto, Veènamenska stavba, Ljubljana, Andrej Èernigoj, Andrej Mlakar, Jadranka Grmek, 2000
Kompleks Kapitelj s Pravno fakulteto je ena najobse¾nej¹ih gradenj zadnjih let v mestnem sredi¹èu. Zdru¾uje Pravno fakulteto, ki se nahaja v nekdanji tiskarni in novo trgovsko – poslovno stavbo ob Ljubljanici s stanovanjskim krilom v notranjosti kareja.
 Kompleks Trnovska vrata, Veènamenska stavba, Ljubljana, Andrej Èernigoj, Dejan Bevc, Jadranka Grmek, Janez Kuzman, 2005
Kompleks Trnovska vrata ob Barjanski cesti je ena izmed najveèjih gradenj ob ljubljanskih mestnih vpadnicah zadnjih let. Zasnovan je kot sklop podolgovatih stavbnih teles, ki obrobljajo pot z ravninskega ju¾nega obrobja proti mestu, na kri¾i¹èu s Cesto v Mestni log pa konzolna previsa oznaèujeta vstop v mestno sredi¹èe.
 Kondominij Trnovski Pristan, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Sadar in Vuga arhitekti, 2004
Kondominij je dvonadstropna stanovanjska hi¹a s petnajstimi individualiziranimi stanovanji, skupnim vhodnim lobijem, notranjim zimskim vrtom in zunanjim letnim atrijem.
 Ljubljanska tr¾nica, Trgovska stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1940
Tr¾nice so zgradili na mestu nekdanjega mestnega obzidja, ki ga je zamenjal drevored ob Ljubljanici. Pleènik si je tr¾nice zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obreèni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom.
 Mestni park Tivoli, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jean Blanchard, 1813
Tivoli je najveèji ljubljanski park, ki se v neposredni bli¾ini mestnega sredi¹èa razteza pod Ro¾nikom in ©i¹enskim hribom. V Tivoliju se zdru¾ujejo naravni in krajinski elementi ter objekti kulturne dedi¹èine, ki so bile osnova za nastanek parka.
 Metalka, Poslovna stavba, Ljubljana, Branko Kra¹evac, Edo Mihevc, 1963
Stolpnica Metalke je ravno tako kot Nebotiènik v 30. letih izraz sodobne, ostalemu svetu konkurenène slovenske arhitekture v 60. letih. Zgrajena je bila za podjetje, ki se ukvarjalo s kovinami, kar nakazuje njena tehnolo¹ko dovr¹ena in inovativna fasada iz aluminija.
 Narodni dom – Narodna galerija, Muzej/galerija, Ljubljana, Franti¹ek E. Skabrout, 1896
Narodni dom je bil zgrajen na pobudo narodno zavednih krogov, ki so se v Ljubljani oblikovali v drugi polovici 19. stoletja. Projekt èe¹kega arhitekta Franti¹ka Skabrouta je bil izbran na prvem javnem arhitekturnem nateèaju.
 Otro¹ki vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Stanko Kristl, 1972
Vrtec Vetrnica je eden izmed najzanimivej¹e oblikovanih vrtcev v Ljubljani. Arhitekt Stanko Kristl si ga je zamislil kot sklop treh “organsko”, v vetrnice oblikovanih enot z igralnicami, ki jih povezuje vzdol¾no krilo z upravnimi in servisnimi prostori.
 Poslovna stavba Impex – Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Poslovna stavba, Ljubljana, Edo Mihevc, 1955
Poslovna stavba Impex je eden izmed prvih primerov povojne gradnje poslovnih stavb v sredi¹èu mesta, ki je sledila viziji sodobne metropolitanske prestolnice arhitekta Eda Mihevca.
 Poslovna stavba Konstrukta, Poslovna stavba, Ljubljana, Milan Miheliè, 1965
Stavba Konstrukte je bila zgrajena v èasu, ko se je nekoliko bolj proti severu gradil center Astra. Stavba je nekoliko odmaknjena od linije stavbnega niza ob Dunajski, kar je posledica spremenjene regulacije v 50. letih, ki je predvidela vi¹jo zazidavo.
 Poslovna stavba Linde, Poslovna stavba, Ljubljana, Matej Vozliè, Vesna Vozliè, 2002
Poslovna stavba Linde stoji v industrijskem obmoèju med Be¾igradom in ©i¹ko. Degradirano okolje in majhna parcela sta pogojevali zasnovo stavbe, v kateri se bivanje odvija “navznoter” in le deloma v povezavi z okolico.
 Poslovna stolpnica S2, Poslovna stavba, Ljubljana, Milan Miheliè, 1980
Stolpnica S2 je le del prvotne urbanistène zasnove desne strani severnega vstopa v mestno sredi¹èe ob Slovenski cesti. Arhitekt Miheliè je na tem mestu naèrtoval dve stolpnici – S1 in S2, ki bi kot podvojeni vi¹inski dominanti oznaèili vstop.
 Poslovno – trgovski center Astra, Poslovna stavba, Ljubljana, Savin Sever, 1970
Center Astra je tako kot veèina stavb ob Dunajski, zgrajenih od 60. let dalje, v svoji zasnovi sledil novi urbanistièni regulaciji, ki je zahtevala vi¹jo zazidavo in bolj metropolitansko oblikovanje severne mestne vpadnice.
 Po¹tna hranilnica – Ministrstvo za finance, Upravna stavba, Ljubljana, Josip Èernivec, 1930
Palaèa nekdanje Po¹tne hranilnice, ki stoji na vogalu stavbnega otoka med Cankarjevo in Tom¹ièevo ulico, je kvaliteten primer zgodnjega ljubljanskega modernizma.
 Prizidek Pleènikove gimnazije, Trgovska stavba, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1970
Prizidek zakljuèuje nekoè slepi vogal Pleènikove gimnazije; vzdol¾ ©ubièeve ulice in Pleènikovega trga tvori prehod v oblikovno zakljuèeno celoto Trga republike. S svojo stopnièasto obliko postopno prehaja od vi¹je gimnazije proti ni¾ji blagovnici Maximarket.
 Prva gimnazija Maribor, Stavbe za izobra¾evanje, Maribor, Wilhelm Bücher, 1873
Mogoèno proèelje si popolnoma podreja nasproti le¾eèi trg s fontano in drevesnim nasadom. Poslopje je bilo za namembnost vi¹je realke postavljeno v sedemdesetih letih 19. stoletja.
 Raèji dvor, Palaèa/dvorec, Maribor, Neznan, 1778
Raèji dvor le¾i na ravnini ob zahodnem robu Maribora. Navidez homogeno celoto sestavljajo ¹tirje enonadstropni nesklenjeni trakti, ki obdajajo notranje dvori¹èe.
 Rimska Ljubljana – Julia Emona, Urbanistièna zasnova mest, Ljubljana, Neznan, 14
Rimska Ljubljana – Julia Emona, je bila ustanovljena l. 14 n.¹t z odlokom cesarja Tiberija. Kot prvo civilno mesto na slovenskih tleh je skupaj z Oglejem postala glavni akter romanizacije slovenskih pokrajin v 1.stoletju.
 Rudolfinum – Narodni muzej, Muzej/galerija, Ljubljana, Viljem Treo, Wilhelm Resori, 1885
Narodni muzej – Rudolfinum, imenovan po kronskem princu Rudolfu, je l. 1885 nadomestil nekdanji de¾elni muzej, ki je bil v prostorih liceja na Vodnikovem trgu.
 Sinagoga, Verska stavba, Maribor, Neznan, 1250
Sinagoga z ¾idovskim getom je tvarni ostanek in spomin na prisotnost judovske skupnosti v poznosrednjeve¹kem Mariboru. Skupnostno vlogo te stavbe jasno nakazuje njena velikost, ki presega vse ostale stavbe judovskega dela mesta.
 ©kofijski dvorec, Palaèa/dvorec, Ljubljana, Avgu¹tin Prygl – Tyfernus, 1512
©kofijski dvorec so zgradili na mestu ¹kofijske palaèe po potresu l. 1511. Dvorec, ki je postal eden izmed najpomembnej¹ih ljubljanskih dvorcev, so skozi stoletja stalno preurejali.
 Slovenska filharmonija, Stavbe za kulturne prireditve, Ljubljana, Adolf Wagner, 1892
Slovensko filharmonijo je za prirejanje koncertov zgradilo Filharmonièno dru¹tvo na mestu nekdanjega de¾elnega gledali¹èa. Gra¹ki arhitekt Wagner je v stavbi zasnoval eno veèjo koncertno dvorano in manj¹o, namenjeno koncertom komorne glasbe.
 Srednja ekonomska ¹ola, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Vladimir ©ubic, 1934
Nekdanja Trgovska akademija stoji na vogalu Pre¹ernove in Gregorèièeve ulice. Stavbo sestavljata dva dela, ki se stikata v vogalu in ustrezata prvotni vsebinski zasnovi stavbe – trgovski akademiji in dveletni trgovski ¹oli.
 Srednja zdravstvena ¹ola, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Jurij Kobe, Milena Todoriè Topli¹ek, 1998
Srednja zdravstvena ¹ola stoji ob Poljanski cesti na robu mestnega sredi¹èa. ©ola je podolgovate oblike je od ceste nekoliko odmaknjena; zeleni predprostor, ki ga obroblja drevored, daje stavbi videz mestne palaèe.
 Srednjeve¹ka Ljubljana – Luwigana, Urbanistièna zasnova mest, Ljubljana, Neznan, 1100
Nastanek srednjeve¹ke Ljubljane pogojujejo njena lega v kri¾i¹èu trgovskih poti iz Sredozemlja proti vzhodu ter znaèilna topografija z reko Ljubljanico in zaledjem pod grajsko vzpetino. Mesto, sprva imenovano Laibach in kasneje Luwigana, se je oblikovalo iz treh obzidanih naselbin pod Gradom – Starega in Mestnega trga na desnem in Novega trga na levem bregu reke.
 Stanovanjska hi¹a XXS, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Dekleva Gregoriè arhitekti, 2004
Hi¹a XXS je prenovljeni del pomo¾nega objekta ob tipièni krakovski hi¹i. V nasprotju z ostalimi hi¹ami v naselju, jo oznaèuje siva zunanja obloga, ki se kot enoten pla¹è ovija okoli hi¹e in preko strehe.
 Stanovanjska zazidava v Ferantovem vrtu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1975
Stavbni sklop stoji na obmoèju nekdanjega emonskega foruma, kar je arhitekt Edvard Ravnikar upo¹teval tako v oblikovanju posameznih stavbnih gmot kot tudi v prikazu arheolo¹kih ostankov.
 Stanovanjske hi¹e na Langusovi, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Bogdan Fink, Jurij Jen¹terle, Marjan Le¹nik, Marko ©lajmer, Milo¹ Lapajne, 1955
Hi¹e na Langusovi so prvi primer zadru¾ne gradnje v Sloveniji. Izpeljala jo je skupina mladih arhitektov, ki je v povojnem èasu obnove in hitre industrializacije na¹la re¹itev lastnega stanovanjskega problema v organizirani samostojni gradnji.
 Stanovanjske stolpnice ‘Slepi Janez’, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1973
©tiri stolpnice v ©i¹enski soseski 8 so dobile ime po gostilni, ki je nekoè stala na tem mestu. Stojijo v zelenem pasu ob Celov¹ki cesti, ob kateri so od konca 60. letih zrasle ¹tevilne stanovanjske soseske.
 Stanovanjske stolpnice v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1981
Gruèi stolpnic, ki z o¹iljenimi in proti severu rastoèimi trikotnimi vrhovi zaokro¾ujeta znaèilni obris soseske BS-3, sta najbolj razpoznaven tega severnega ljubljanskega predela.
 Stanovanjski blok v Mostecu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ofis arhitekti, 2000
Stanovanjski blok je del naselja Mostec, ki se je v èasu od urbanistièno – arhitekturnega nateèaja leta 1997 do izgradnje v mnogih pogledih spremenilo. Idilièno okolje med Kose¹kim bajerjem na zahodu in gozdno vzpetino na vzhodu je narekovalo zasnovo podlogovatih blokov, kjer se dnevni prostori stanovanj odpirajo proti jezeru in noèni proti gozdu.
 Stanovanjski bloki in stolpnice v ©i¹enski soseski 6, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1967
Osemadstropni bloki in ¹tirinajstnadstropne stolpnice stojijo ob Celov¹ki cesti v ©i¹enski soseski 6, ki je bila ena izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ je z njihovo zasnovo presegel klasièni, togo zasnovan stanovanjski blok iz predvojnega èasa.
 Stanovanjski bloki na Prulah, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Stanko Kristl, 1959
Bloki so bili zgrajeni za delavce Ljubljanske univerze. V kolektivno stanovanjsko gradnjo tistega èasa so uvedli vrsto preprostih, a inovativnih re¹itev – tako v zasnovo stanovanj kot tudi ostalih prostorov bloka.
 Stanovanjski stolpnici na Kersnikovi, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Milan Miheliè, 1971
Stolpnici sta odraz zgo¹èevanja mestnega sredi¹èa s stanovanji ob koncu 60. let in s svojo velikostjo uvajata novo prostorsko merilo.
 Stanovanjsko – poslovna zazidava v ©i¹ki, Poslovno-stanovanjska stavba, Ljubljana, Bevk in Peroviæ arhitekti, 2001
Stanovanjsko – poslovno zazidavo sestavljata dva bloka, v katerih so stanovanja in poslovni prostori v bloku ob Alja¾evi. V njunem ozadju je Pleènikova cerkev Sv. Franèi¹ka, ki je narekovala urbanistièno – arhitekturno zasnovo celote.
 Stara elektrarna, Industrijska stavba, Ljubljana, Matija Suhadolc-prenova, Neznan, 1897
Mestno elektrarno, prvo slovensko ‘tovarno’ energije, so zgradili v l. 1895 na robu tedanjega mesta. Elektriko je proizvajala vse do 60. let minulega stoletja. Danes je pomembna kulturna toèka mesta, eno od ¾ari¹è ljubljanske sodobne plesno – gledali¹ke scene.
 Stavba Zavoda za varstvo pri delu, Upravna stavba, Ljubljana, Majda Kregar, 2005
Nova stavba Zavoda za varstvo pri delu stoji ob vzhodnem robu mesta, na ravnini ljubljanskega Polja. Njena enotna in zadr¾ana podoba izra¾a racionalno prostorsko zasnovo, ki odgovarja kompleksnim in raznolikim dejavnostim ustanove.
 Stolpnici B in C, Poslovna stavba, Ljubljana, Edvard Ravnikar, 1976
Trikotni stolpnici, v obliki znaèilni za tedanji strukturalizem, sta prostorski dominanti Trga republike. Izvorno sta bili zasnovani kot sede¾a upravno – izvr¹ilnih organov; kasneje, s spremembo investitorja Trga, sta postali sede¾a Ljubljanske banke in Iskre.
 ©tudentski center v Ro¾ni dolini, Veènamenska stavba, Ljubljana, Ivan ©trukelj, 1957
©tudentski center je primer kvalitetne ljubljanske interpretacije modernistiènih naèel Le Corbusierja. Center zdru¾uje upravni del, jedilnico ter pomo¾ne prostore in je zasnovan kot preplet nizkih stavbnih teles in odprtih prostorov.
 ©u¹tarski most, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1932
©u¹tarski most stoji na mestu srednjeve¹kega mosta, ki je povezoval Stari in Novi trg. Arhitekt Jo¾e Pleènik ga je podobno kot Trnovskega oblikoval kot ‘trg na reki’, s pogledom na grajsko vzpetino.
 Tehnièni center AMZS, Poslovna stavba, Ljubljana, Savin Sever, 1968
Center AMZS je bil zgrajen v èasu nara¹èajoèega avtomobilizma ob koncu 60. let, zato njegovo obliko in rodovnik doloèata vsebinska in pomenska vpetost v prometno infrastrukturo.
 Tiskarna Mladinska knjiga, Industrijska stavba, Ljubljana, Savin Sever, 1966
Stavba Tiskarne Mladinska knjiga stoji ob Dunajski cesti poleg prodajalne Merkur in nasproti Tehniènega centra AMZS, ki so ravno tako dela arhitekta Savina Severja.
 Trgovska hi¹a v ©i¹ki, Trgovska stavba, Ljubljana, Milo¹ Bonèa, 1964
Trgovska hi¹a je del urbanistiène ureditve Trga Prekomorskih brigad – nekdanjega “komunalnega centra” ©i¹ke, ki so ga sestavljali stavba Obèine ©i¹ka, kino in hotel.
 Tromostovje, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1930
Tromostovje je eden prvih Pleènikovih realiziranih projektov za ureditev bregov Ljubljanice. Arhitekt si je Tromostovje zamislil kot trg na vodi.
 Univerza Maribor, Stavbe za izobra¾evanje, Maribor, Adolf Baltzer, Boris Podrecca-prenova, 1886
Palaèa na Slom¹kovem trgu je bila postavljena konec devetdesetih let 19. stoletja pod vodstvom arhitekta Adolfa Baltzerja. Danes so v njej prostori mariborske Univerze, prvotno pa je stavba gostila Splo¹no hranilnico in dekli¹ko ¹olo.
 Ureditev Dvornega trga in Hribarjevega nabre¾ja, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Matej Vozliè, Vesna Vozliè, 2000
Ureditvi Hribarjevega nabre¾ja in Dvornega trga za Ljubljano pomenita o¾ivitev obreènega prostora in povezavo mesta z reko, saj Ljubljanica s svojo betonsko strugo skorajda ne ponuja mo¾nosti neposrednega do¾ivljanja reènega ambienta.
 Ureditev nabre¾ja v Trnovskem pristanu, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1934
Pleènik je v Trnovskem pristanu, kjer so nekoè iztovarjali podpe¹ki kamen za gradnjo v mestu, zasnoval eno najlep¹ih obreènih sprehajalnih potez.
 Ureditev Rimskega zidu, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1938
Obzidje rimske Emone je do sedanje vi¹ine rekonstruiral gra¹ki arheolog Walter Schmidt na zaèetku prej¹njega stoletja. Leta 1226 je arhitekt Jo¾e Pleènik prièel izdelovati predloge za ureditev obzidja v arheolo¹ki park, ki je postal eno izmed najlep¹ih prièevanj rimskega mesta.
 Ureditev Trga Francoske revolucije, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1929
Trg Francoske revolucije oznaèuje Napolenov obelisk, ki ga je oblikoval arhitekt Jo¾e Pleènik. Postavili so ga leta 1929 ob prio¾nosti 120. obletnice Ilirskih provinc.
 Ureditev Vegove ulice, Urbanistièna/zunanja ureditev, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1929
Vegovo ulico, ki poteka po okopih nekdanjega srednjeve¹kega obzidja Novega trga, je arhitekt Jo¾e Pleènik zasnoval kot pomembno kulturno os, ob kateri se nizajo Univerza, nekdanja Realka, Glasbena matica, Glasbena ¹ola ter Narodna in univerzitetna knji¾nica.
   Villa rustica, Stanovanjska stavba/zazidava, Maribor, Neznan, 250
Na radvanjskem polju ju¾no od Borove vasi ob Pekrskem potoku je v 3. stoletju stala rimska pristava. Od nje so se ohranili le temelji, s pomoèjo katerih si lahko ustvarimo podobo o njeni prvotni zasnovi.
 Vrstne hi¹e v Perièevi ulici, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Danilo Fürst, 1957
Vrstne hi¹e na Perièevi so drugonagrajeni projekt nateèaja, ki je bil razpisan leta 1956 v okviru jugoslovanskega posveta Stanovanje za na¹e razmere. Posvet je bil tedaj eden izmed pomembnih spodbujevalcev razvoja stanovanjske gradnje.
 Vrstne hi¹e v Podgori v ©entvidu, Stanovanjska stavba/zazidava, Ljubljana, Ilija Arnautoviæ, 1965
Vrstne hi¹e v Podgori so dober primer stanovanjske zadru¾ne gradnje, ki se je v Sloveniji uveljavila v drugi polovici 50. let preteklega stoletja. Hi¹e za pet umetnikov, ki so se leta 1962 zdru¾ili v zadrugo Likovnik, so zgradili na nekdanjem kmetijskem zemlji¹èu
 VVZ ©entvid, enota Mravljinèek, Stavbe za izobra¾evanje, Ljubljana, Boris Bri¹ki, Sabina Les Zohil, 2004
Otro¹ki vrtec Mravljinèek v ©entvidu je zasnovan v obliki èrke L, ki omogoèa njegovo delitev na javni in zasebni del: dvorano za skupno igro in razna sreèanja ter igralnice, ki so namenjene varstvu in igri posameznih skupin otrok.
 Vzajemna zavarovalnica – Zavarovalnica Triglav, Poslovna stavba, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1928
Vzajemna zavarovalnica je poleg Narodno univerzitetne knji¾nice in banke v Celju ena izmed treh »mestnih palaè«, ki jih je v svojem opusu realiziral arhitekt Pleènik. Stoji nasproti glavne ¾elezni¹ke postaje, v vogalu Miklo¹ièeve in Tivolske.
 Zapornica na Ljubljanici, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jo¾e Pleènik, 1939
Vodna zapornica, namenjena uravnavanju reène gladine v sredi¹èu mesta, stoji na koncu ograjenega korita Ljubljanice. Pleènik jo je obravnaval kot simbolièni in slovesni zakljuèek mestnega sredi¹èa.
 Zmajski most, Infrastrukturni objekt, Ljubljana, Jurij Zaninovich, 1901
Zmajski most je bil zgrajen v èasu ¾upana Ivana Hribarja, ki se je zavzemal za naèrtno in kvalitetno urejanje mestnega prostora. Prvotna ideja mestnega sveta je bila ureditev ¹ir¹e mestne poteze ob Ljubljanici, vkljuèno z Zmajskim mostom.