Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Dravske terase
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
2002
Arhitekti:
Boris Podrecca
Jerneja Aèanski – Veber
Tadej Veber
   
Pogled na zunanj¹èino
Naslov:
Koro¹ka cesta 53
 
Situacija
Zasnova stanovanjskega kareja z ene strani interpretira mestno, z druge pa s krajinsko strukturo in s tem urbano tipologijo transformira v krajinsko. Zgornji del zasnove pripada mestu, spodnji pa se navezuje na pokrajino ob Dravi. Zasnova kareja upo¹teva tudi obstojeèe stanje ¹ir¹ega obmoèja in tako s svojimi volumni lovi ravnote¾je med visoko in nizko zazidavo ob straneh. V notranjosti kareja se nahaja zeleni teatron, ki se preko ramp in stopni¹è poèasi spu¹èa proti Dravi. Stanovanja so navezana na zunanji hodnik, zakljuèen na vogalih s stopni¹èem in dvigalom, ki povezuje bivanjske eta¾e z gara¾ami.