Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Iskalnik Iskanje po kategorijah
 
 
  Seznam iskanja po kategoriji arhitekt Ilija Arnautoviæ
 
 Nizki stanovanjski bloki v ©i¹enski soseski 6, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1967
Trinadstropni bloki stojijo v notranjosti ©i¹enske soseske 6, ene izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ, jih je ravno tako kot bloke ob Èrtomirovi zasnoval po monta¾nem sistemu Jugomont.
 Stanovanjske stolpnice ‘Slepi Janez’, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1973
©tiri stolpnice v ©i¹enski soseski 8 so dobile ime po gostilni, ki je nekoè stala na tem mestu. Stojijo v zelenem pasu ob Celov¹ki cesti, ob kateri so od konca 60. letih zrasle ¹tevilne stanovanjske soseske.
 Stanovanjske stolpnice v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1981
Gruèi stolpnic, ki z o¹iljenimi in proti severu rastoèimi trikotnimi vrhovi zaokro¾ujeta znaèilni obris soseske BS-3, sta najbolj razpoznaven tega severnega ljubljanskega predela.
 Stanovanjski bloki in stolpnice v ©i¹enski soseski 6, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1967
Osemadstropni bloki in ¹tirinajstnadstropne stolpnice stojijo ob Celov¹ki cesti v ©i¹enski soseski 6, ki je bila ena izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ je z njihovo zasnovo presegel klasièni, togo zasnovan stanovanjski blok iz predvojnega èasa.
 Stanovanjski bloki po sistemu Jugomont na Èrtomirovi ulici, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1970
Bloki na Èrtomirovi ulici so eden od zgodnej¹ih primerov monta¾ne stanovanjske gradnje pri nas.
 Stanovanjski bloki v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1977
Nizke stanovanjske bloke v soseski BS-3 odlikuje njihova tesna vpetost v urbanistièno zasnovo soseske in pestra tipolologija stanovanj.
 Stolpnice v Savskem naselju, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, Milan Miheliè, 1962
Stolpnice stojijo ob robu Savskega naselja, ki so ga zaèeli graditi v 50. letih. Arhitekta Ilija Arnautoviæ in Milan Miheliè sta v stolpnicah realizirala koncept novega, za tisti èas revolucionarnega tipa stanovanja: kro¾nega stanovanja s sredi¹ènim sanitarnim jedrom.
 Vrstne hi¹e v Podgori v ©entvidu, Ljubljana, Stanovanjska stavba/zazidava, Ilija Arnautoviæ, 1965
Vrstne hi¹e v Podgori so dober primer stanovanjske zadru¾ne gradnje, ki se je v Sloveniji uveljavila v drugi polovici 50. let preteklega stoletja. Hi¹e za pet umetnikov, ki so se leta 1962 zdru¾ili v zadrugo Likovnik, so zgradili na nekdanjem kmetijskem zemlji¹èu