Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Ilija Arnautoviæ
Vrstne hi¹e v Podgori v ©entvidu
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1965
Investitor:
Zadruga Likovnik
 
Pogled na hi¹e v nizu s severa
Naslov:
Ulica Andreja Bitenca 11-19
 
Situacija
Vrstne hi¹e v Podgori so kvaliteten primer stanovanjske zadru¾ne gradnje, ki se je v Sloveniji uveljavila v drugi polovici 50. let preteklega stoletja. Hi¹e za pet umetnikov, ki so se leta 1962 zdru¾ili v zadrugo Likovnik, so zgradili na nekdanjem kmetijskem zemlji¹èu v ©entvidu. Njihovo prepoznavno podobo so nekoè ustvarjale strehe z velikimi ateljejskimi okni na severni strani, ki pa so danes ¾al ¾e spremenjene.

Pestro èlenjene hi¹e se zdru¾ujejo v niza po dve in tri ter z medsebojnim zamikanjem ustvarjajo prijetne in raznolike zunanje ambiente: predprostore z vhodi, interno ulico in vrtove. Posamezna hi¹a ima visok dnevno – bivalni del z ateljejem in nekoliko ni¾ji del s spalnicami. Oblikovanje vi¹jega dnevno – bivalnega dela z ateljejem je narekovala ideja povezave umetni¹kega ustvarjanja in vsakodnevnega dru¾inskega ¾ivljenja. Dvovi¹inski prostor je tako zdru¾eval dnevno sobo in kuhinjo v pritlièju ter atelje na galeriji. Vizualno povezavo med obema nivojema in komunikacijo med dru¾inskimi èlani je omogoèal inventivno oblikovan konstrukcijski element – leseni palièni nosilec galerije in strmo dvigajoèe se strehe. Streha, na galeriji preganjena v velika okna, je v atelje in spodnji dnevni prostor prina¹ala mehko severno svetlobo. V vseh hi¹ah so kasneje nosilce zaprli in atelje loèili od dnevnega prostora. Dnevno sobo je v ni¾jem delu pod galerijo dopolnjevala kuhinja z jedilnico, celotni prostor pa se je proti vrtu odpiral z velikimi panoramskimi okni.

Ni¾ji del hi¹e s spalnicami je v nasprotju z velikim dnevno – bivalnim delom mnogo bolj intimen: majhne sobe se z okni odpirajo proti vrtu, zeleni oazi posamezne dru¾ine.V pestri izbiri materialov se izra¾a arhitektov razmislek o javnem in zasebnem: beli omet, ki ustvarja strogo ulièno podobo hi¹, na vrtu zamenjata opeka in les, ki intimnemu dru¾inskemu prostoru dajeta obèutek topline in domaènosti.

Hi¹e so danes z izjemo hi¹e na Ul. Andreja Bitenca 17 prezidane.