Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Verska stavba
Stolnica Sv. Nikolaja
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1706
Arhitekt:
Andrea Pozzo
Investitor:
Ljubljanska ¹kofija
 
Pogled na Stolnico s Ciril-Metodovega trga
Naslov:
Ciril Metodov trg
Odprto:
Vsak dan: 10.00-12.00 in 15.00-18.00
Kontakt:
tel. 01 231 06 84
 
Fasada
Stolnica je najpomembnej¹a baroèna cerkev v Ljubljani. Stoji na mestu romanske bazilike iz 13. stoletja, posveèene Sv. Nikolaju, za¹èitniku ribièev. Leta 1461 so v cerkvi ustanovili ¹kofijo in l. 1700 po naèrtih jezuitskega arhitekta Andree Pozze zgradili novo stolnico. Njena postavitev v mestni prostor – med dve stavbi uliènega niza – je za barok nenavadna, saj se stolnica s proèeljem obraèa proti nad¹kofiji. Zvonika in kupola kljub temu ostajajo vidni iz pomembnej¹ih mestnih vedut.
Baroèna cerkvena dvorana ima stranske kapele z emporami in preèno ladjo s kupolo, prvo v Ljubljani. Poslikal jo je slikar Matev¾ Langus; ostale iluzionistiène poslikave so delo Italijana Giulia Quaglie. Oltar v preèni ladji je delo Francesca Robbe. Prezbiterij v ozadju ima dve zakristiji.
V letih 1951-56 je Pleènik izdelal naèrte za novo cerkveno opremo, od katerih so izvedli krstilnik, ¹kofov prestol in stransko kapelo Sv. Kri¾a.