Pogled na Stolnico s Ciril-Metodovega trga
 
Tloris
 
Stolnica je najpomembnej¹a baroèna cerkev v Ljubljani. Stoji na mestu romanske bazilike iz 13. stoletja, posveèene Sv. Nikolaju, za¹èitniku ribièev. Leta 1461 so v cerkvi ustanovili ¹kofijo in l. 1700 po naèrtih jezuitskega arhitekta Andree Pozze zgradili novo stolnico. Njena postavitev v mestni prostor – med dve stavbi uliènega niza – je za barok nenavadna, saj se stolnica s proèeljem obraèa proti nad¹kofiji. Zvonika in kupola kljub temu ostajajo vidni iz pomembnej¹ih mestnih vedut.
Baroèna cerkvena dvorana ima stranske kapele z emporami in preèno ladjo s kupolo, prvo v Ljubljani. Poslikal jo je slikar Matev¾ Langus; ostale iluzionistiène poslikave so delo Italijana Giulia Quaglie. Oltar v preèni ladji je delo Francesca Robbe. Prezbiterij v ozadju ima dve zakristiji.
V letih 1951-56 je Pleènik izdelal naèrte za novo cerkveno opremo, od katerih so izvedli krstilnik, ¹kofov prestol in stransko kapelo Sv. Kri¾a.
Arhitekt: Andrea Pozzo
Stolnica Sv. Nikolaja
Tip: Verska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1706
Naslov:
Ciril Metodov trg