Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Tromostovje
Tip:
Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1930
 
Naslov:
Pre¹ernov trg
Kontakt:
Pleènikova zbirka, Arhitekturni muzej
Tel. 01 540 97 98
Fax 01 540 03 44
E-mail aml@aml.si

>>www.aml.si
   
Naèrt – situacija
Tromostovje je eden prvih Pleènikovih realiziranih projektov za ureditev bregov Ljubljanice. Arhitekt si je Tromostovje zamislil kot trg na vodi. S podalj¹anjem Pre¹ernovega trga preko reke proti Mestnemu trgu je ustvaril vizualno in prostorsko povezavo dveh delov mesta in edinstven reèni ambient. Ob nekdanjem lesenem ©pitalskem mostu, ki so ga l. 1842 zamenjali s kamnitim, je Pleènik zasnoval dve brvi za pe¹ce. Idejo je dobil ob rekonstrukciji Karlovega mostu v Pragi, kjer so ob mostu zaèasno postavili brvi za pe¹ce. Arhitekt je na obeh straneh reke ob brveh oblikoval stopni¹èa, ki vodijo do vode. Na ta naèin je reko pribli¾al mestu in ustvaril posebno »bene¹ko« vzdu¹je. Topoli na strani Pre¹ernovega trga navidezno okvirjajo tr¾ni prostor, medtem ko ga posebej oblikovani svetilni stebri na mostu podalj¹ujejo proti Stritarjevi ulici, raz¹irjeni po potresu 1895.