Naèrt – situacija
 
Tromostovje je eden prvih Pleènikovih realiziranih projektov za ureditev bregov Ljubljanice. Arhitekt si je Tromostovje zamislil kot trg na vodi. S podalj¹anjem Pre¹ernovega trga preko reke proti Mestnemu trgu je ustvaril vizualno in prostorsko povezavo dveh delov mesta in edinstven reèni ambient. Ob nekdanjem lesenem ©pitalskem mostu, ki so ga l. 1842 zamenjali s kamnitim, je Pleènik zasnoval dve brvi za pe¹ce. Idejo je dobil ob rekonstrukciji Karlovega mostu v Pragi, kjer so ob mostu zaèasno postavili brvi za pe¹ce. Arhitekt je na obeh straneh reke ob brveh oblikoval stopni¹èa, ki vodijo do vode. Na ta naèin je reko pribli¾al mestu in ustvaril posebno »bene¹ko« vzdu¹je. Topoli na strani Pre¹ernovega trga navidezno okvirjajo tr¾ni prostor, medtem ko ga posebej oblikovani svetilni stebri na mostu podalj¹ujejo proti Stritarjevi ulici, raz¹irjeni po potresu 1895.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Tromostovje
Tip: Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj: Ljubljana
Leto: 1930
Naslov:
Pre¹ernov trg