Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekta Ilija Arnautoviæ, Milan Miheliè
Stolpnice v Savskem naselju
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1962
Sodelavci:
Janez Ahaèiè, Franc Adamiè (statika)
Investitor:
Zavod za stanovanjsko izgradnjo OLO ljubljana
 
Fasadna polnila in blakoni
Naslov:
Linhartova 62 – 68
 
Prerez stolpnice
Stolpnice stojijo ob robu Savskega naselja, ki so ga zaèeli graditi v 50. letih po urbanistiènih naèrtih Edvarda Ravnikarja. Arhitekta Ilija Arnautoviæ in Milan Miheliè sta v realizirala stanovanjske stolpnice. V stolpnicah sta predstavila koncept novega, za tisti èas revolucionarnega tipa stanovanja: kro¾nega stanovanja s sredi¹ènim sanitarnim jedrom.Stolpnice imajo armiranobetonski skelet in vertikalne komunikacije v sredini. Tlorisna zasnova tipiène eta¾e je simetrièna in razdeljena na ¹tiri enakovredne stanovanjske enote. Posamezna stanovanja so pravzaprav en sam prostor, v sredini katerega je postavljen industrijsko izdelan “sanitarni zaboj” s kopalnico in kuhinjsko ni¹o. Okoli “zaboja” teèe kro¾na pot, ki povezuje bivanjske prostore. Tako relativno majhna stanovanja pridobijo na obèutku prostornosti in obenem nudijo fleksibilnost v razporeditvi dejavnosti. Postavitev sanitarnega jedra v sredino stanovanja (in s tem izgubo mo¾nosti naravnega prezraèevanja) je omogoèila tehnièna inovacija – novi tip instalacijskega ja¹ka z vkljuèenimi ventilacijskimi tuljavami, ki ga je zasnoval in¾enir Likar.Ta tip stanovanja je arhitekt Arnautoviæ realiziral kasneje v stolpnicah na Ro¹ki cesti in v Velenju.