Pogled na stanovanjske stolpnice z Linhartove ceste
 
Prerez stolpnice
 
Stolpnice stojijo ob robu Savskega naselja, ki so ga zaèeli graditi v 50. letih po urbanistiènih naèrtih Edvarda Ravnikarja. Arhitekta Ilija Arnautoviæ in Milan Miheliè sta v realizirala stanovanjske stolpnice. V stolpnicah sta predstavila koncept novega, za tisti èas revolucionarnega tipa stanovanja: kro¾nega stanovanja s sredi¹ènim sanitarnim jedrom.Stolpnice imajo armiranobetonski skelet in vertikalne komunikacije v sredini. Tlorisna zasnova tipiène eta¾e je simetrièna in razdeljena na ¹tiri enakovredne stanovanjske enote. Posamezna stanovanja so pravzaprav en sam prostor, v sredini katerega je postavljen industrijsko izdelan “sanitarni zaboj” s kopalnico in kuhinjsko ni¹o. Okoli “zaboja” teèe kro¾na pot, ki povezuje bivanjske prostore. Tako relativno majhna stanovanja pridobijo na obèutku prostornosti in obenem nudijo fleksibilnost v razporeditvi dejavnosti. Postavitev sanitarnega jedra v sredino stanovanja (in s tem izgubo mo¾nosti naravnega prezraèevanja) je omogoèila tehnièna inovacija – novi tip instalacijskega ja¹ka z vkljuèenimi ventilacijskimi tuljavami, ki ga je zasnoval in¾enir Likar.Ta tip stanovanja je arhitekt Arnautoviæ realiziral kasneje v stolpnicah na Ro¹ki cesti in v Velenju.
Arhitekt: Ilija Arnautoviæ, Milan Miheliè
Stolpnice v Savskem naselju
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1962
Sodelavci: Janez Ahaèiè, Franc Adamiè (statika)
Naslov:
Linhartova 62 – 68