Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekta Carl Tietz, Ale¹ Prinèiè-prenova
Pivovarna Union
Tip:
Industrijska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1867
Sodelavci:
Toma¾ Jelov¹ek u.d.i.a.
Bojan Purg u.d.i.a.
Milena Todoriè Topli¹ek u.d.i.a.
Mitja ®muc u.d.i.a.
Investitor:
Pivovarna Union d.d.
 
Pogled na Pivovarno iz smeri mestnega sredi¹èa
Naslov:
Pivovarni¹ka ulica 2
Odprto:
Pivovarski muzej:
1. torek v mesecu
8.00-13.00
Kontakt:
Tel. (01) 471 73 40

>www.pivo-union.si

>www.princicandpartners.com
 
Nova fasada
Pivovarno Union so prièeli graditi po naèrtih dunajskega arhitekta Carla Tietza l. 1867 in jo vsled poveèanja proizvodnje in posodabljanja vse do danes veèkrat poveèali in prenovili. V zadnji veèji prenovi l. 1998 je arhitekt Ale¹ Prinèiè fasado skladi¹èa ob Celov¹ki cesti oblekel s steklenim, ponoèi rbarvno osvetljenim pla¹èem.
Pivovarno Union so ustanovili bratje Kozler, ki so l. 1866 kupili ob¹irno posestvo s Cekinovim gradom in ob nekdanji ljubeljski cesti zgradili najveèjo pivovarno na Kranjskem. Prvotnim stavbam varilnice in vlo¾ne kleti so postopoma dodajali sladarno, strojnico, novo sladarno na vogalu Ruske in Celov¹ke ceste itd. V stari sladarni je danes urejen Pivovarski muzej.
Novo sto metrov dolgo betonsko skladi¹èe so zgradili v èasu zadnjih posodobitev ob Celov¹ki cesti, tik pred vstopom v mestno sredi¹èe. Betonske obodne zidove je vodstvo tovarne sprva ¾elelo uporabiti kot reklamne povr¹ine, èemur pa je nasprotovala mestna uprava. Uprava podjetja je zato k preoblikovanju fasade povabila arhitekta Ale¹ Prinèièa.
Arhitekt si je novo fasado zamislil kot tanek steklen pla¹è, ki prekriva grobe obstojeèe betonske zidove. Stekleni pla¹è sestavljajo po posebnem postopku obdelane plo¹èe dimenzij 250x135cm, ki so vpete s pomoèjo toèkovnih nosilcev. Slednji omogoèajo prekrivanje plo¹è, ki opni daje videz polprosojnega luskastega ogrinjala. Opna je ponoèi osvetljena z raznobarvno in spreminjajoèo se svetlobo, ki noèni urbani utrip po¾ivlja z zanimivim svetlobnim performansom.