Pogled na Pivovarno iz smeri mestnega sredi¹èa
 
Nova fasada
 
Pivovarno Union so prièeli graditi po naèrtih dunajskega arhitekta Carla Tietza l. 1867 in jo vsled poveèanja proizvodnje in posodabljanja vse do danes veèkrat poveèali in prenovili. V zadnji veèji prenovi l. 1998 je arhitekt Ale¹ Prinèiè fasado skladi¹èa ob Celov¹ki cesti oblekel s steklenim, ponoèi rbarvno osvetljenim pla¹èem.
Pivovarno Union so ustanovili bratje Kozler, ki so l. 1866 kupili ob¹irno posestvo s Cekinovim gradom in ob nekdanji ljubeljski cesti zgradili najveèjo pivovarno na Kranjskem. Prvotnim stavbam varilnice in vlo¾ne kleti so postopoma dodajali sladarno, strojnico, novo sladarno na vogalu Ruske in Celov¹ke ceste itd. V stari sladarni je danes urejen Pivovarski muzej.
Novo sto metrov dolgo betonsko skladi¹èe so zgradili v èasu zadnjih posodobitev ob Celov¹ki cesti, tik pred vstopom v mestno sredi¹èe. Betonske obodne zidove je vodstvo tovarne sprva ¾elelo uporabiti kot reklamne povr¹ine, èemur pa je nasprotovala mestna uprava. Uprava podjetja je zato k preoblikovanju fasade povabila arhitekta Ale¹ Prinèièa.
Arhitekt si je novo fasado zamislil kot tanek steklen pla¹è, ki prekriva grobe obstojeèe betonske zidove. Stekleni pla¹è sestavljajo po posebnem postopku obdelane plo¹èe dimenzij 250x135cm, ki so vpete s pomoèjo toèkovnih nosilcev. Slednji omogoèajo prekrivanje plo¹è, ki opni daje videz polprosojnega luskastega ogrinjala. Opna je ponoèi osvetljena z raznobarvno in spreminjajoèo se svetlobo, ki noèni urbani utrip po¾ivlja z zanimivim svetlobnim performansom.
Arhitekt: Ale¹ Prinèiè-prenova, Carl Tietz
Pivovarna Union
Tip: Industrijska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1867
Sodelavci: Toma¾ Jelov¹ek u.d.i.a. Bojan Purg u.d.i.a. Milena Todoriè Topli¹ek u.d.i.a. Mitja ®muc u.d.i.a.
Naslov:
Pivovarni¹ka ulica 2