Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekta Carl Tietz, Ale¹ Prinèiè-prenova
Pivovarna Union
Tip:
Industrijska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1867
Sodelavci:
Toma¾ Jelov¹ek u.d.i.a.
Bojan Purg u.d.i.a.
Milena Todoriè Topli¹ek u.d.i.a.
Mitja ®muc u.d.i.a.
Investitor:
Pivovarna Union d.d.
 
Pogled na Pivovarno iz smeri mestnega sredi¹èa
Naslov:
Pivovarni¹ka ulica 2
Odprto:
Pivovarski muzej:
1. torek v mesecu
8.00-13.00
Kontakt:
Tel. (01) 471 73 40

>www.pivo-union.si

>www.princicandpartners.com
 
Detajl steklene fasade
Pivovarno Union so prièeli graditi po naèrtih dunajskega arhitekta Carla Tietza l. 1867 in jo vsled poveèanja proizvodnje in posodabljanja vse do danes veèkrat poveèali in prenovili. V zadnji veèji prenovi l. 1998 je arhitekt Ale¹ Prinèiè fasado skladi¹èa ob Celov¹ki cesti oblekel s steklenim, ponoèi rbarvno osvetljenim pla¹èem.
Pivovarno Union so ustanovili bratje Kozler, ki so l. 1866 kupili ob¹irno posestvo s Cekinovim gradom in ob nekdanji ljubeljski cesti zgradili najveèjo pivovarno na Kranjskem. Prvotnim stavbam varilnice in vlo¾ne kleti so postopoma dodajali sladarno, strojnico, novo sladarno na vogalu Ruske in Celov¹ke ceste itd. V stari sladarni je danes urejen Pivovarski muzej.
Novo sto metrov dolgo betonsko skladi¹èe so zgradili v èasu zadnjih posodobitev ob Celov¹ki cesti, tik pred vstopom v mestno sredi¹èe. Betonske obodne zidove je vodstvo tovarne sprva ¾elelo uporabiti kot reklamne povr¹ine, èemur pa je nasprotovala mestna uprava. Uprava podjetja je zato k preoblikovanju fasade povabila arhitekta Ale¹ Prinèièa.
Arhitekt si je novo fasado zamislil kot tanek steklen pla¹è, ki prekriva grobe obstojeèe betonske zidove. Stekleni pla¹è sestavljajo po posebnem postopku obdelane plo¹èe dimenzij 250x135cm, ki so vpete s pomoèjo toèkovnih nosilcev. Slednji omogoèajo prekrivanje plo¹è, ki opni daje videz polprosojnega luskastega ogrinjala. Opna je ponoèi osvetljena z raznobarvno in spreminjajoèo se svetlobo, ki noèni urbani utrip po¾ivlja z zanimivim svetlobnim performansom.