Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Maribor
Jemèev vrt
Tip:
Poslovno-stanovanjska stavba
Leto izgradnje:
1975
Arhitekt:
Borut Peèenko
 
Pogled s parka
Naslov:
Pre¹ernova ulica 10a
 
Tloris pritlièja
Stavba, ki dvoumno nosi ime vrta (stoji na kraju biv¹ega Jemèevega vrta), premi¹ljeno zakljuèuje stavbni otok v njegovem vogalu tako, da pred njim ustvari manj¹i trg v zelenju (kot podalj¹ku bli¾njega parka), lovi vi¹ine sosednjih stavb in z vi¹inskim poudarkom naznanja svojo pomembno lego v mestnem tkivu. Arhitekt Peèenko je z zasnovo stavbe jasno izrazil odklonilo stali¹èe do ciamskega urbanizma namensko loèenih mestnih predelov in prostostojeèih stavb v zelenju. Delno monta¾na armiranobetonska zgradba je sestavljena iz treh delov: dva, ki nadaljujeta stavbni niz, in na le-ta pod 45o kotom postavljeni osrednji del. Proèelje stavbe je razgibano kar dvakrat – tako plastièno z okenskimi in balkonskimi stavbnimi èleni ter oglatimi in zaobljenimi vogali, kakor tudi povr¹insko z raznoliko teksturo golega betona. Proèelje stavbe dopolnjuje ¹e betonski kiparski izdelek Janeza Boljke.