Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Grajska stavba
Ljubljanski grad
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1200
Arhitekt:
Neznan
Sodelavci:
intervencije 1930: Jo¾e Pleènik
prenova 1975-2005: Miha Kerin, Majda Kregar, Edo Ravnikar ml.
Investitor:
Mestna obèina Ljubljana
 
Ljubljanski grad iz Tivolija
Naslov:
Grajska planota 1
Kontakt:
01 / 241 60 00

>Festival Ljubljana
 
Grajska vzpetina z Gradom skupaj z Ro¾nikom in Golovcem zarisuje znaèilno silhueto Ljubljane. Grad so kot srednjeve¹ko trdnjavo na mestnem grièu zgradili vojvode Spanheim v 12. stoletju. V nadaljnjih stoletjih sta se vloga in podoba trdnjave spreminjali; v 13. stol. so jo povezali z mestnim obzidjem, v 14. stol. je postala sede¾ de¾elnih stanov in v 15. stol. domovanje de¾elnega glavarja in njegove vojske. V èasu tur¹kih vpadov so utrdili obzidje, dozidali bivanjske prostore in gotsko kapelo Sv. Jurija. V 16. stoletju so zgradili mestno bastijo ©ance, od 17. dalje pa je gra¹èina z izgradnjo jeè in selitvijo de¾elnega glavarja v mesto zaèela propadati. Vse do zaèetka 20. stoletja je grajsko poslopje navkljub raznim idejam prenove propadalo. Velike Pleènikove ideje iz 30. let so bile le delno realizirane: prenovili so ©ance in slemenski drevored. Pleènikove zamisli je povzel Arhitekt Boris Kobe in vodil postopno prenovo v 40. letih.
V 70. letih je bil na nateèaju za prenovo izbran projekt arhitektov Eda Ravnikarja ml., Majde Kregar in Mihe Kerina. Ideja projekta je prikaz razliènih zgodovinskih plasti gra¹èine – vkljuèuje prenovo posameznih obodnih traktov in njihovih ‘podzemnih’ prostorov. Vsi ‘servisi’ so ume¹èeni pod osrednje grajsko dvori¹èe, kar je zaradi tehnolo¹ke zahtevnosti prenovo podalj¹alo vse do dana¹njih dni. Grad je danes namenjen predvsem kulturnim in gostinskim dejavnostim.