Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekta Maks Fabiani, Jurij Kobe-prenova
Mladika – Ministrstvo za zunanje zadeve
Tip:
Stavbe za izobra¾evanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1907
Investitor:
Dru¹tvo Mladika
 
Naslov:
Pre¹ernova cesta 25
 
Tloris
Stavba je prevzela ime po dru¹tvu Mladika, ki je urejalo laièno ¹olanje deklet. Z njeno izgradnjo je arhitekt Maks Fabiani zdru¾il svoje urbanistièno in arhitekturno delovanje v Ljubljani. Polo¾aj zemlji¹èa je arhitektu omogoèil oblikovanje stièi¹èa dveh pomembnih urbanistiènih potez – kro¾ne ceste in ©ubièeve ulice. Z urnim stolpom v vogalu stavbe, podobnemu stolpu na Mestni hi¹i, je ustvaril os, ki povezuje osrèje mesta z zelenim obrobjem ter Grajski griè s parkom Tivoli.
Stavba ima dve krili: v krilu ob Pre¹ernovi so bile prvotno uèilnice, ob ©ubièevi, ki je bilo l. 1910 dozidano, pa telovadnica in nad njo uèilnice. V oblikovanju fasade je Fabiani nakazal odmik od secesije: racionalnost in izbor preprostih materialov – opeke in ometa. Posebnost so vidne jeklene preklade nad okni. Prenovo je leta 2000 izvedel Jurij Kobe.