Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Ilija Arnautoviæ
Stanovanjski bloki in stolpnice v ©i¹enski soseski 6
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1967
Sodelavci:
Jo¾e Corn, Stane De Galeria, Janez Lah, Marjan Jakliè
Investitor:
Stanovanjsko podjetje Standard Ljubljana
 
Niz visokih blokov ob Celov¹ki cesti
Naslov:
Med Celov¹ko, ©i¹ensko, Vodnikovo in Gotsko ulico
 
Tloris tipiènega nadstropja niza blokov
Osemadstropni bloki in ¹tirinajstnadstropne stolpnice stojijo ob Celov¹ki cesti v ©i¹enski soseski 6, ki je bila ena izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ je z njihovo zasnovo presegel klasièni, togo zasnovan stanovanjski blok iz predvojnega èasa.Bloke in stolpnice sestavljata dva elementa: osnovno “telo s stanovanji” ter vertikalne in horizontalne komunikacije – stopni¹èa in razlièno oblikovani notranji ali zunanji hodniki. Slednji imajo vlogo veje, na katero so pripeta razlièno zamikana stanovanjska telesa. V primeru ¹tirih prostostojeèih stolpnic, ki stojijo v sredi¹èu naselja, vmesno komunikacijsko jedro povezuje po dve stanovanjski telesi. V nekoliko ni¾jih in dalj¹ih blokih ob Celov¹ki je arhitekt izkoristil mo¾nosti nizanja razlièno velikih stanovanjskih teles (garsonjere, eno in dvosobnna stanovanja). Komunikacije se tu loèujejo na skupna odprta stopni¹èa in dvigala ter mnogo mirnej¹e in bolj zasebne hodnike do vhodov v stanovanja, ki imajo ponekod tudi priroène shrambe.Zamiki, obraèanje posameznih stanovanjskih teles, cezure in odprta stopni¹èa s hodniki dajejo blokom razèlenjen zunanji videz in uresnièujejo arhitektovo vizijo sodobnega bloka kot odprtega, prehodnega prostora. Obenem prina¹ajo novosti tudi v socialnih vidikih kolektivnega bivanja.Bloki so inovativno zasnovani tudi v konstrukcijskem pogledu: ker nosilni razponi dosegajo razpone ¹estih metrov, so pri gradnji betonske konstrukcije uporabili jekleno opa¾anje.