Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Trg Republike
Tip:
Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1974
Sodelavci:
A. Bitenc, M. Bonèa, Jo¾e Ko¾elj, A. Pibernik, F. Rihtar, V. Sedej in drugi
Sodelavci: E. Prelog, J. Coren, I. Vodopivec, M. Sterlekar (statika), S. Tihec, D. Tr¹ar, S. Batiè (plastika)
 
Pogled na glavno plo¹èad in stolpnici
Naslov:
Trg republike
   
Trg republike je bil leta ob razpisu nateèaja l. 1960 zami¹ljen kot politièno – kulturno sredi¹èe naroda. Kljub vsem spremembam, ki so se odvijale v 15 letih gradnje (1961-75), Trg predstavlja vi¹ek znanja arhitekturne stroke in gradbenih zmo¾nosti tedanje dru¾be. Letu 1960 je namreè sledilo obdobje gospodarskih reform, sprememba investitorja in vsebine, kar je posledièno vplivalo tudi na urbanistièno – arhitekturno zasnovo Trga.
Zasnovan je kot sosledje odprtih prostorov – plo¹èadi, ki teèejo v razliènih ravninah mestnega parterja in podzemnih eta¾. Plo¹èadi in posamezne ambiente doloèajo razlièno visoke in oblikovane stavbe: trikotni stolpnici B in C v osi ljubljanskih vrat, blagovnica Maximarket ob vzhodnem robu in kulturni center Cankarjev dom, ki zakljuèuje ju¾ni rob Trga. Trg na severu obroblja monumentalna stavba slovenskega Parlamenta, pred katero se raz¹irja najveèja plo¹èad, izvorno namenjena dr¾avnim zborovanjem.
Skulpture slovenskih kiparjev Slavka Tihca in Draga Tr¹arja oblikovno in do¾ivljajsko bogatijo posamezne ambiente trga.