Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Stanovanjske stolpnice
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1973
Sodelavci:
E. Prelog
 
Stolpnici na ©tefanovi ulici
Naslov:
Cigaletova ulica, ©tefanova ulica, Komenskega
 
Fasada
Stanovanjske stolpnice na Cigaletovi, ©tefanovi in Komenskega ulici so odraz tendence zgo¹èevanja mestnega sredi¹èa in gradnje èim veèjega ¹tevila stanovanj ob koncu 60. let. Izgradnja stolpnic je tako v sredi¹èe Ljubljane prinesla nov, “velemestni” naèin bivanja in obenem izkoristila razpolo¾ljiv mestni prostor.
Arhitekt Edvard Ravnikar je z izgradnjo prvih dveh stolpnic v vogalu Pre¾ihove in ©tefanove ¾elel uveljaviti modernistièna izhodi¹èa urbanizma – gradnjo mesta po naèelih nasprotja. To je izrazil s postavitvijo dveh visokih stavbnih teles, ki sta v oblikovnem in gabaritnem nasprotju z obstojeèim historiènim mestnim tkivom.
Prvemu paru stolpnic na ©tefanovi sta sledila ¹e para na Cigaletovi in Komenskega ulici – posamezni pari so prostorsko in konstrukcijsko zasnovani na podoben naèin, razlikujejo pa se v oblikovanju fasade oz izboru materialov (profilirane betonske plo¹èe, opeka itd.)