Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Hutterjev blok
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
1941
Arhitekta:
Jaroslav Èernigoj
Sa¹a Dev
 
Bli¾nji pogled na proèelje.
Naslov:
Razlagova ulica 1-7…
   
Tloris stanovanja v Hutterjevem bloku.
Hutterjev stavbni blok je v tradiciji evropskega urbanizma 19. stoletja zasnovan kot zakljuèen stavbni otok s tipu primernim odnosom med (javnim) mestom in (zasebnim) stanovanjem. Znotraj stavbnega otoka je veliko ozelenjeno dvori¹èe skupnostnega znaèaja, na katerega se obraèajo pomo¾ni prostori stanovanj; bivanjski prostori le-teh pa se odpirajo na ulico. Izmeno velik stanovanjski otok je bil namenjen premo¾nej¹emu me¹èanstvu. Tovarnar Josip Hutter je poleg bloka postavil ¹e Hutterjevo kolonijo in Hutterjevo vilo. Triada Hutterjevih gradenj jasno izpostavlja dru¾beno èlenjenost Maribora pred drugo svetovno vojno – Hutterjeva kolonija za delavce je bila nedomi¹ljeno zasnovana in postavljena na cenenem zemlji¹èu izven mesta, Hutterjev blok za premo¾nej¹e v sredi¹èe mesta, njegovo lastno vilo pa so postavili v za¹èiteni zeleni pas pod Kalvarijo v neposredni bli¾ini mesta.