Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekta France Ivan¹ek, Marta Ivan¹ek
Dom starej¹ih obèanov Poljane
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1975
 
Pogled na jugozahodno proèelje
Naslov:
Zrinjskega cesta 3
Kontakt:
tel: (01) 234-71-00

www.duc.si
 
Situacija
Stavba ubrano dopolnjuje sosesko, saj s svojo belino pove¾e dva izrazitej¹a bli¾nja objekta, gimnazijo Poljane in cerkev sv. Jo¾efa. Enostavnost njene zasnove razgibajo lo¾e in vrt na ju¾ni strani, ki istoèasno svojim prebivalcem nudijo vsakdanji stik z zunanjim prostorom.
Temu je slu¾ila tudi zasajena terasa na vrhu stavbe, ki so jo kasneje zaprli in pokrili s streho. Izvr¹enih je bilo ¹e veè drugih sprememb. Prenovili in dozidali so vhodni del, ki se nahaja na notranjem dvori¹èu. Do spreminjanj je pri¹lo tudi med samo gradnjo. Izvirno naj bi bil dom veèji, saj naj bi obsegal ¹e zemlji¹èe starega dela ob Poljanski cesti, namenjenega ru¹enju. Do tega zaèasa gradnje ni pri¹lo. Tako je bila uresnièena le polovica celotne zasnove, temu pa je sledila zgostitev ¹tevila postelj. Kljub prostorski utesnjenosti stavba s svojimi zunanjimi prostori, osonèenostjo dnevnih in bivalnih ter njihovo notranjo razporeditvijo omogoèa kakovostno bivanje starej¹ih.