Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Dom starej¹ih obèanov Kolezija
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1982
Arhitekta:
France Ivan¹ek
Marta Ivan¹ek
 
Povezovalni hodnik z vrtne strani
Naslov:
Kopali¹ka ulica 10
Kontakt:
tel: (01) 477-01-00

www.dso-vic.si
 
Naèrt ju¾ne fasade
Skupek veèih stavbnih teles se ume¹èa med reko Grada¹èico in mno¾ico po veèini enodru¾inskih hi¹. Z njimi, predvsem z naseljem èetvorèkov v bli¾ini, vzpostavlja dialog prek svoje pojavnosti, z zamaknitvami na cestni strani, dvokapno streho in gradivom.
Dom sestavljata dve vrsti elementov, dolge in visoke opeènate gmote in povezovalna nizka trakta. Pri prvih kot gradivo prevladuje opeka, ki jo v pritlièju nadome¹èa beton, na dalj¹ih stranicah pa se ponavljajoèe izmenjuje z lesom. Vse tri podol¾ne stavbe so namenjene stanovanjskemu delu. Preèna trakta pa sta zdru¾evalnega znaèaja. V veèjem se nahajajo dru¾abni prostori (jedilnica in dnevna soba) in servisni (kuhinja). Manj¹i del pa slu¾i le kot povezovalni hodnik. Skupek vseh enot se tesno zapira proti cesti, na ju¾ni strani pa daje zavetje vrtu.