Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Ilija Arnautoviæ
Stanovanjske stolpnice ‘Slepi Janez’
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1973
Investitor:
Giposs
 
Vertikalna in horizontalna èlenitev stolpnice
Naslov:
Celov¹ka cesta
   
Tloris tipiènega nadstropja
©tiri stolpnice v ©i¹enski soseski 8 so dobile ime po gostilni, ki je nekoè stala na tem mestu. Stojijo v zelenem pasu ob Celov¹ki cesti, ob kateri so od konca 60. letih zrasle ¹tevilne stanovanjske soseske.

Posamezno stolpnico sestavljata po dva zobèasto èlenjena in zasukana stanovanjska kraka, ki ju povezuje osrednje stopni¹èe z dvigali. Stopni¹èe, znaèilni element, ki se pojavlja v stanovanjski arhitekturi Ilije Arnautoviæa, je bilo prvotno zraèno in zastekljeno le na eni strani. Njegov ‘’javni znaèaj’’ se v posameznem nadstropju postopoma spremeni v bolj zasebnega: od tod se odcepijo hodniki, ki vodijo do stanovanj v obeh krakih. Osrednji pomen tega vertikalnega èlena opredeljuje tudi vhod v visokem pritlièju, ki ga prekriva pahljaèasto oblikovana kovinska nadstre¹nica.

Masivno stavbno telo posamezne stolpnice filigransko rahljajo horizontalni in vertikalni zamiki stanovanjskih enot ter balkoni z nekoliko nagnjenimi ploèevinastimi parapeti. Lahkotni temno modri ploèevinasti balkoni v kombinaciji z grabljanami betonskimi fasadnimi plo¹èami tako ustvarjajo elegantno in prepoznavno podobo stolpnic in draveljskega obrobja Celov¹ke ceste. Stolpnice se proti vrhu tlorisno o¾ajo in stopnièasto zakljuèujejo. To zgornjim stanovanjem nudi velike terase, s katerimi je arh. Arnautoviæ v zasnovo velikega stanovanjskega bloka uspel vnesti nekaj kvalitet prostostojeèe hi¹e z vrtom.

V konstrukcijskem smislu so pri gradnji stolpnic uporabili sistem te¾ke monta¾e velikih betonskih panelov.