Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Ureditev ©entjakobskega – Levstikovega trga
Tip:
Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1938
 
Naslov:
Levstikov trg
   
©entjakobski trg je nastal na mestu nekdanjega jezuitskega kolegija, ki je pogorel v po¾aru l. 1774. Dana¹njo podobo je dobil v 30. letih prej¹njega stoletja z ureditvijo arhitekta Jo¾eta Pleènika.
Po¾ar l. 1977 je unièil veliko hi¹ v tem obmoèju. Ob velikem praznem prostoru, ki je nastal pred cerkvijo in postopoma zaèel dobivati podobo trga, so zgradili Gruberjevo palaèo in kompleks nove redute.
L. 1870 so na dana¹nje mesto postavili obnovljeno Marijino znamenje, ki je prvotno stalo pred glavno cerkveno fasado (1682). Znamenje, katerega osnutek je izdelal Janez Vajkard Valvasor, je èastilo zmago nad Turki. L. 1870 so mu nad podno¾jem dodali ¹tiri ljubljanske za¹èitnike – Sv. Nikolaja, Sv. Janeza, Sv. Petra in Sv. Jakoba.