Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jo¾e Pleènik
Ureditev Rimskega zidu
Tip:
Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1938
 
Naslov:
Mirje
Kontakt:
Pleènikova zbirka, Arhitekturni muzej
Tel. 01 540 97 98
Fax 01 540 03 44
E-mail aml@aml.si

>>www.aml.si
   
Naèrti
Obzidje rimske Emone je do sedanje vi¹ine rekonstruiral gra¹ki arheolog Walter Schmidt na zaèetku prej¹njega stoletja. Leta 1226 je arhitekt Jo¾e Pleènik prièel izdelovati predloge za ureditev obzidja v arheolo¹ki park, ki je postal eno izmed najlep¹ih prièevanj rimskega mesta.
Pleènik se je pri ureditvi dr¾al naèela ohranjanja arheolo¹kih elementov, ki jih je dopolnil le na mestih, kjer so bili manj izraziti. Z dodajanjem in interpretacijo elementov rimske arhitekture je ¾elel ustvariti vtis bogatej¹ega arheolo¹kega parka.
Ker je obzidje tedaj predstavljalo oviro za ¹iritev mesta na jug, je Pleènik posebej pozorno oblikoval prehode: novim je dodal elemente rimske arhitekture, stare pa je dopolnil z arheolo¹kimi najdbami.
Ju¾ni emonski vhod oznaèuje ¹est starih stebrov, novi prehod na koncu Sne¾ni¹ke ulice pa dve polkro¾ni stopni¹èi. Prehod v Murnikovo ulico pokriva piramida po vzoru Cestijeve piramide v Rimu. Prvotno je bila obrasla s travo, ravno tako kot vrh rekonstruiranega obzidja.
V arheolo¹kem parku za obzidjem je Pleènik dodal lapidarij z antiènimi ostanki. Obzidje je na strani Mirja nekoè spremljala linija visokih topolov.