Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Urbanistièna zasnova mest
Rimska Ljubljana – Julia Emona
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
14
Arhitekt:
Neznan
 
Kip Emonca ob podhodu pod Slovensko cesto na ostankih severnega grobi¹èa
Naslov:
Med Vegovo-©ubièevo-Pre¹ernovo-Mirjem
Kontakt:
Mestni muzej:

Tel. 01 241 25 00
Fax 01 241 25 40

>www.mm-lj.si
 
Rimska Emona – sodobna Ljubljana
Rimska Ljubljana – Julia Emona, je bila ustanovljena l. 14 n.¹t z odlokom cesarja Tiberija. Kot prvo civilno mesto na slovenskih tleh je skupaj z Oglejem postala glavni akter romanizacije slovenskih pokrajin v 1.stoletju.Zametki mesta segajo v èas Julija Cezarja – obdobje rimske kolonizacije severnega Balkana, preko katerega so potekale trgovske poti na jug do Panonije in Podonavja. Emona je bila tedaj legionarsko tabori¹èe, o èemer prièajo ostanki temeljev na dana¹njem Trgu republike in Gradi¹èa.Civilno Julio Emono so zgradili na levem bregu Ljubljanice po vzorcu tipiènih rimskih mest. Mesto pravokotne oblike je obdajal obrambni zid, znotraj katerega je ulièna mre¾a prostor delila na stanovanjske enote – ‘insule’. Glavni mestni cesti ‘cardo maximus’ v smeri sever-jug in ‘cardo decumanus’ v smeri vzhod-zahod, nekoliko zamaknjeni proti jugu in vzhodu, sta mesto èlenili na tretjine. Ju¾na in severna tretjina sta bili stanovanjski. Med njima, v predelu med dana¹njo Gregorèièevo in Rimsko ulico, je bil forum – sredi¹èe trgovskega in kulturnega ¾ivljenja s sveti¹èem Jupitra, Minerve in Junone, mestno posvetovalnico (kurijo), starokr¹èansko baziliko in sodno dvorano (baziliko) ob ‘cardo maximus’.Emona je svoj razcvet do¾ivljala vse do 2. stoletja. O njeni kulturi prièajo ¹tevilne izkopanine, ki so jih intenzivneje zaèeli odkrivati po 2. Svetovni vojni. Ostanki kanalizacije so vidni na Vegovi ulici in starokr¹èanske bazilke v parku za ¹olo Majde Vrhovnik. Sledove stanovanjskih insul najdemo v Jakopièevem vrtu in del ju¾nega obzidja, ki ga je uredil Jo¾e Pleènik, na Mirju. Kip Emonca je Pleènik postavil pred podhod ob parku Zvezda, na mesto severnega grobi¹èa. Edvard Ravnikar je v okviru zazidave na Ferantovem vrtu prikazal sledove bazilike.Emono so po predhodnih obleganjih l. 425 unièili Huni. Mesto se je ponovno zaèelo razvijati ¹ele v 11. in 12. stoletju, v èasu priseljevanja Slovanov. Prvine rimskega mesta in njegove uliène mre¾e, so kljub kratkotrajnosti Emone ostale temeljne za urbanistièni razvoj sodobne Ljubljane.