Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Stanovanjsko naselje Murgle
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1969
Arhitekta:
France Ivan¹ek
Marta Ivan¹ek
Investitor:
SGP Grosuplje
 
Murgle, 1. faza: monta¾ne hi¹e z vrtovi
Naslov:
Murgle
 
Urbanistièna zasnova naselja – maketa
Naselje atrijskih hi¹ Murgle je nastalo v èasu gradnje veèine velikih ljubljanskih sosesk v 60. letih – od njih se razlikuje po nizko-gosti zazidavi in izkljuèni uporabi tipa enodru¾inske hi¹e. Soseska, ki sta jo zasnovala arhitekta Marta in France Ivan¹ek, je bila zgrajena v razliènih fazah: od l. 1965 do 1980, nekateri deli pa so bili dodani ¹e kasneje. Naselje se je v teh letih postopoma raz¹irilo od Barjanske in vse do Koprske ceste. Urbanistièna zasnova naselja spominja na barjansko krajinsko mre¾o polj in kanalov, ki jih obrobljajo vrste dreves. Pravokotno ulièno mre¾o tako obrobljajo razlièna drevesa, po katerih so imenovane ulice; med ulicami so stavbni otoki velikosti prib. 100x100m, v notranjosti katerih je med 30-35 hi¹. Promet je omejen na ulice, ob katerih so gara¾e – do hi¹ vodijo le pe¹ poti, ob katerih se nizajo manj¹i parki in igralni otoki. Zeleno, mirno in od prometa loèeno bivalno okolje je tako postalo najveèja kvaliteta naselja. V sicer poenoteni zidavi, za katero so znaèilni doloèeni arhitekturni elementi (opeèni zidovi, lesene ograje itd), so bile zgrajene razliène atrijske hi¹e – od zaèetnih pritliènih monta¾nih (1965-70), pritliènih zidanih (1970-80) in do konènih mansardnih.Poleg Murgel so bile v istem obdobju, kot protiute¾ prevladujoèi gradnji stanovanjskih blokov, zgrajene tudi atrijske hi¹e na Borsetovi v Trnovem arh. Stanka Kristla, monta¾ne vrstne hi¹e arh. Danila Fuersta na Perièevi in atrijske hi¹e arh. Savina Severja za Be¾igradom.