Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Vladimir ©ubic
Srednja ekonomska ¹ola
Tip:
Stavbe za izobra¾evanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1934
 
Pogled s Pre¹ernove ceste na glavno proèelje
Naslov:
Pre¹ernova cesta 6
 
Situacija
Nekdanja Trgovska akademija stoji na vogalu Pre¹ernove in Gregorèièeve ulice. Stavbo sestavljata dva dela, ki se stikata v vogalu in ustrezata prvotni vsebinski zasnovi stavbe – trgovski akademiji in dveletni trgovski ¹oli.Veèji del, v katerem je bila akademija, je orientiran na glavno – Pre¹ernovo cesto, manj¹i z dveletno trgovsko ¹olo, pa na stransko – Gregorèièevo ulico.Arhitekt ©ubic je notranjost obeh ¹ol zasnoval podobno, skladno s “statusno” razliko med ¹olama pa je obravnaval njuno zunanjost oz. njuna vhoda. Bogato oblikovan in èlenjen vhod s Pre¹ernove krasijo kipi Borisa Kalina (figure iz znanosti, industrije in trgovine), vhod z Gregorèièeve pa je oblikovan mnogo bolj skromno.Preprosta kubièna oblika stavbe in gladka fasada, ki jo poudarja le horizontalna linija povezanih okenskih preklad, izra¾a vpliv funkcionalizma, ki se mu je arhitekt vse bolj pribli¾eval.