Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Ilija Arnautoviæ
Nizki stanovanjski bloki v ©i¹enski soseski 6
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1967
 
Prehod, ki povezuje dva podkvasto zasnovana stavbna otoka
Naslov:
Med Ra¹i¹ko, Adamièevo in Podgornikovo ulico
   
Tloris tipiène stanovanjske eta¾e
Trinadstropni bloki stojijo v notranjosti ©i¹enske soseske 6, ene izmed prvih urbanistièno zakljuèenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautoviæ, jih je ravno tako kot bloke ob Èrtomirovi zasnoval po monta¾nem sistemu Jugomont.
Sistem je razvilo zagreb¹ko podjetje Jugomont. Razlog za njegovo uporabo je v enostavni, hitri in poceni gradnji, ki jo je zahtevalo tedanje pomanjkanje stanovanj in obenem obrtni¹kega gradbenega kadra.Osnovna znaèilnost sistema je delitev na nosilne in nenosilne elemente. Preène nosilne zidove na osni razdalji 372 cm je povezoval vzdol¾ni nosilni element; betonske zidove so sestavljali paneli za lahko monta¾o dimenzij 120 x 258 x 12 cm, medeta¾no konstrukcijo pa plo¹èe dimenzij 360 x 120 x 12 cm. Del sistema so bila tudi prefabricirana stopni¹èa. Bloki se na ¹tirih mestih v ©i¹enski soseski 6 zdru¾ujejo v stavbne otoke podkvaste oblike. V osrèju posameznega otoka je park, ki ga s treh strani obrobljajo bloki; ti z zamikanjem osnovne stavbne enote tvorijo èlenjene nize.
Ozelenjeni in od avtomobilov loèeni parki so eden izmed najlep¹ih ljubljanskih primerov oblikovanja veèstanovanjske gradnje v zelenju. Parki so namenjeni vsem stanovalcem, ozelenjeni nasipi pa jih delijo na intimnej¹e dele posameznih obrobnih stavbnih nizov.
Stanovanja veèjih velikosti imajo loèene dnevne in spalne prostore – v prvih se dejavnosti prelivajo (dnevni del, kuhinja, jedilni kot), drugi pa so loèeni na sobe. V pritliènih stanovanjih se dnevni prostori odpirajo na majhne zasebne atrijske vrtove, ki se nadaljujejo v javno parkovno ureditev.