Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Fakulteta za gradbeni¹tvo in geodezijo
Tip:
Stavbe za izobra¾evanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1969
 
Pogled na Fakulteto z Jamove ulice
Naslov:
Jamova ulica 2
   
Stavba Fakultete za gradbeni¹tvo in geodezijo skupaj s stavbo Ljudske pravice in stanovanjskimi stolpnicami na ©tefanovi, Cigaletovi ter Komenskega ulici tvori oblikovalsko in konstrukcijsko razpoznaven sklop v opusu arhitekta Edvarda Ravnikarja.
Fakulteta za gradbeni¹tvo je zasnovana kot preprost podolgovat blok, katerega inventivna konstrukcija omogoèa zanimivo “medeta¾no” prostorsko organizacijo: vzhodna stran, v kateri so kabineti ima ¹est nadstropij, zahodna, kjer so predavalnice, pa ¹tiri. V vzdol¾nem sredinskem hodniku, kjer so vertikalne komunikacije, zato pride do vi¹inskih zamikov, ki omogoèajo dostop do predavalnic oz. kabinetov. Konstrukcijo bloka sestavljajo preèni in vzdol¾ni betonski okviri.
Blok je nekoliko dvignjen nad tlemi in poèiva na o¾jem pritliènem podstavku, ki ga oznaèujejo trikotni “kapiteli” – v trikotnike oblikovana zunanja èela betonskih konzol. Do visokega pritlièja fakultete tako z vzhodne in zahodne strani vodita z betonskima plo¹èama prekriti stopni¹èi.
Notranja organizacija stavbe se odra¾a tudi v njeni zunanjosti: predavalnice so v celoti zastekljene, kabinete pa obdaja fasada iz betonskih plo¹è, ki jih prekinjajo pisarni¹ka okna.