Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Vladimir ©ubic
Meksika
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1927
 
Meksika v poznih 70. letih
Naslov:
Njego¹eva ulica 6
 
Tloris pritlièja
Stavba “Meksika” je prvi primer kolektivne stanovanjske gradnje v Ljubljani. Zgradila jo je Mestna obèina Ljubljana za svoje uslu¾bence v èasu pomanjkanja stanovanj po 1. Svetovni vojni. Ljubljanèani so stavbo poimenovali po zbirali¹èu vojakov, ki so v èasu vladavine cesarja Maksimiljana s tega mesta odhajali na vojskovanje v Mehiko.Arhitekt Vladimir ©ubic je Meksiko zasnoval po vzoru dunajske socialne stanovanjske gradnje, za katero je bil znaèilen tip “stavbe na dvori¹èe”. Vzoru je sledil tako v socialni kot tudi oblikovni ideji: okoli osrednjega dvori¹èa so bila razme¹èena stanovanja minimalnega standarda (prvotno 82 enot), v pritlièju pa skupne vsebine: javno kopali¹èe, skupna pralnica ter pod arkadami na uliènih vogalih trgovine. Stavba naj bi po prvotni zamisli imela dve dvori¹èi, kar ka¾ejo tudi nastavki za dograditev, vendar zaradi zapletov z odkupom zemlji¹èa do izgradnje drugega ni pri¹lo. Kljub temu, da stavba daje vtis monolitne in mogoène stanovanjske palaèe, je njeno telo razèlenjeno na razlièno oblikovane segmente, ki ustrezajo legi stavbe ob ulici. Osrednji del z vhodno ve¾o in portalom je najvi¹ji – portal krasita figuri matere in oèeta kiparja Lojzeta Dolinarja, strop obokane ve¾e, ki vodi do osrednjega dvori¹èa, pa freske slikarja Riharda Jakopièa. Arkade v vogalih stavbe ob Njego¹evi so ni¾je in ustrezajo merilu uliènega sprehajalca.Fasade stavbe so sicer oblikovane racionalno, geometrijsko izèi¹èeno in brez dodatnih ornamentov.