Pogled s kri¾i¹èa Miklo¹ièeve in Tavèarjeve
 
Krisperjevo hi¹o so zgradili na Miklo¹ièevem trgu kot prvo v nizu popotresne izgradnje mesta. Hi¹a je tako postala vzor in smernica za nadaljnjo gradnjo mesta. Oblikovanje stavbnega telesa s poudarjenim stolpièem jasno ka¾e na pomemben polo¾aj hi¹e na vogalu trga. Zadr¾ano okra¹eno proèelje te najemni¹ko stanovanjske stavbe je kvaliteten primer dunajske secesijske estetike.
Arhitekt: Maks Fabiani
Krisperjeva hi¹a
Tip: Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1901
Naslov:
Miklo¹ièeva cesta 20