Sokol Tabor – pogled z Rozmanove
 
Tloris
 
Dom je zgradilo telovadno dru¹tvo Sokol, ki je zdru¾evalo narodno zavedne me¹èane v skupno ¹portno organizacijo.
Stavba je vsebinsko zelo pestra: v osredju je razko¹no oblikovana ¹portna dvorana, okoli nje pa je razme¹èen ostali stanovanjski in dru¹tveni program. Vurnikovo predhodno zanimanje za ploskovno slikarsko kra¹enje stavb, ki je znaèilno za Zadru¾no gospodarsko banko, je zamenjalo arhitekturno plastièno okrasje. Arhitekt je fasado enotne rumene barve oblikoval v kombinaciji narodnih in geometriziranih motivov.
Dom predstavlja mejnik v arhitektovem opusu, saj se je zatem zaèel zavzemati za funkcionalistièno arhitekturo.
Arhitekt: Ivan Vurnik
Sokolski dom na Taboru
Tip: ©portna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1926
Naslov:
Tabor 13