Pogled na glavno fasado s Starega trga
 
Tloris nadstropja
 
Schweigerjeva hi¹a je eden izmed znaèilnih primerov baroènega prezidovanja starih me¹èanskih srednjeve¹kih hi¹, ki se je v 2. polovici 18. stol. odvijalo v Ljubljani. V novi hi¹i, ki je oblikovana kot palaèa, sta zdru¾eni dve srednjeve¹ki hi¹i. Arhitekt Zuliani je v notranjosti dodal stopni¹èe in povezal prostore. Zanimivo je oblikovanje fasade, na kateri je arhitekt ¾elel ustvariti simetrijo – med ¹est oken je razporedil polstebre; med srednja polstebra je umestil portal in nadenj balkon. Na ta naèin je zmanj¹al uèinek “te¾e” desnega dela fasade. Portal krasi figura s kipom lastnika hi¹e.
Iz dobe prenove je v hi¹i ohranjeno stopni¹èe in s ¹tukaturami okra¹ene sobe v drugem nadstropju.
Arhitekt: Candido Zuliani
Schweigerjeva hi¹a – hi¹a Lili Novy
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1749
Naslov:
Stari trg 11a