Trgovska hi¹a je del urbanistiène ureditve Trga Prekomorskih brigad – nekdanjega “komunalnega centra” ©i¹ke, ki so ga sestavljali stavba Obèine ©i¹ka, kino in hotel. Prvotno sta bila tu naèrtovani dve trgovski hi¹i, od katerih sta bila zgrajena le ena in manj¹i trgovski paviljon. Hi¹a stoji vzdol¾ Celov¹ke ceste in je oblikovana kot izrazito linearen in prosojen objekt, ki sledi modernistiènim idejam pretoka prostora – zastekljeni obod ponuja vizualno povezavo trga in mestne vpadnice.Stavba je èlenjena na ¹tiri dele, ki jih zdru¾uje poudarjen stre¹ni venec. Èlenitve predstavljajo vhod, obe¹eno kro¾no stopni¹èe in servisni blok. Vsak izmed ¹tirih delov ima klet, namenjeno skladi¹èem ter pritlièje in nadstropje za prodajo. Konstrukcijo tvorijo armiranobetonski vi¹inski nosilci: v pritlièju so kot stebri umaknjeni v notranjost, v nadstropju pa se spremenijo v pilastre, ki èlenijo fasado in so njen glavni oblikovni element. Nadstropje ima na zahodni fasadi balkon, ki se obraèa na trg.Arhitekt Milo¹ Bonèa je za delo leta 1964 prejel nagrado Pre¹ernovega sklada.
Arhitekt: Milo¹ Bonèa
Trgovska hi¹a v ©i¹ki
Tip: Trgovska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1964
Sodelavci: Mitja Kilar
Naslov:
Celov¹ka 111