Vodna zapornica, namenjena uravnavanju reène gladine v sredi¹èu mesta, stoji na koncu ograjenega korita Ljubljanice. Pleènik jo je obravnaval kot simbolièni in slovesni zakljuèek mestnega sredi¹èa. Oblikoval jo je kot monumentalno hi¹o na vodi, ki jo sestavljajo trije stolpi, povezani z brvjo za pe¹ce. Na obeh straneh zapornice sta urejena manj¹a trga, ki naj bi se po prvotni Pleènikovi ideji nadaljevala v reèno promenado nazaj proti mestu. Ideja je vkljuèevala tudi ureditev vodnega pristana in manj¹e elektrarne za potrebe bli¾nje bolnice.Zapornica je oblikovana po historiènih vzorih; reèni stolpi – piloni stojijo na velikih stebrih, ki jih v smeri iz mesta zakljuèujejo jonski kapiteli z obrazi, spremljajoèimi odtekajoèo reko.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Zapornica na Ljubljanici
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Ljubljana
Leto: 1939
Naslov:
Poljanski nasip