Fasada dveh kapel
 
Pleènik je v projektu za novo mestno pokopali¹èe posebno pozornost namenil ureditvi vhodnega dela s poslovilnimi kapelami. Ureditev naj bi nadomestila nekdanjo navado predpogrebnega poèivanja pokojnika v hi¹i. Pleènik je v oblikovanju izhajal iz razmi¹ljanja o pomenu slovesa umrlega od ¾ivega svetaKompozicijo ureditve sestavljajo v osi grajene stebrne propileje in poslovilna dvorana ter razlièno oblikovane poslovilne kapele, imenovane po ljubljanskih svetnikih. Kapele so razme¹èene prosto ob poslovilni poti, ki pokojnika skozi propileje vodi na pokopali¹èe k pokopu. Zasnova spominja na antièni gr¹ki sprevod mimo manj¹ih arhitekturnih objektov skozi Propileje na Akropolo. Kapele so izpeljave razliènih arhitekturnih tipov (od gomile do bizantinske cerkve), s katerimi je Pleènik ¾elel izraziti versko enakopravnost. Razporejene so tako, da ¾alujoèim omogoèajo zasebnost. Zunanjost kapel je iz umetnega kamna sivobele barve, notranjost pa je opremljena s kvalitetno oblikovano opremo.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
®ale
Tip: Pokopali¹èe
Kraj: Ljubljana
Leto: 1938
Naslov:
Na ®alah