Tloris mezzanina
 
Vzajemna zavarovalnica je poleg Narodno univerzitetne knji¾nice in banke v Celju ena izmed treh »mestnih palaè«, ki jih je v svojem opusu realiziral arhitekt Pleènik. Stoji nasproti glavne ¾elezni¹ke postaje, v vogalu Miklo¹ièeve in Tivolske.
Stavba sledi geometriji uliènih krakov, ki nista pravokotna – vogalni del stavbe z vhodom je zato prisekan, vstopna ve¾a pa je kro¾na. Spodnji del Zavarovalnice je oblikovan po vzoru Wagnerjevih palaè na Dunaju: pritlièje z lokali in prvo nadstropje sta poudarjena z izbiro materiala (kamen) in kompozicijo odprtin.
Fasada zgornjega dela stavbe je opeèna in povzema paladijanski skulpturalni princip oblikovanja opeène palaèe. Opeèni pla¹è prekinjajo polstebri, s katerimi je Pleènik dosegel uèinek vertikalnosti. Sloji opeke na opeko simbolno spominjajo na varèevanje – dinar na dinar.Pleènik je palaèo opremil s kvalitetno oblikovano notranjo opremo, predvsem sejne dvorane, kjer je veè primerov njegovih stolov. Palaèa je imela prvotno tudi kapelo, katere prostor je bil v petdesetih vsebinsko preurejen.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Vzajemna zavarovalnica – Zavarovalnica Triglav
Tip: Poslovna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1928
Naslov:
Miklo¹ièeva cesta 19