Pogled na notranje dvori¹èe Kri¾ank
 
Tloris kompleksa Kri¾evni¹kega samostana
 
Prenova starega Kri¾evni¹kega samostana v gledali¹èe na prostem je zadnje Pleènikovo delo. Z njim je zaokro¾il idejo o Vegovi ulici kot mestni kulturni magistrali.Arhitekt je v oblikovanju izbral renesanèni arhitekturni jezik, ki v Sloveniji zaradi zgodovinskih okoli¹èin ni bil pogosto uporabljen. Prostrano osrednje dvori¹èe samostana je na novo tlakoval z betonskimi plo¹èami, stavbam pa je dodal arkadne balkone z lo¾ami in jih okrasil z sgrafiti. Pod njim je Pleènik uredil toèilni prostor, ki ga je kasneje njegov asistent Bitenc predelal v gostinski lokal. Ob vhodu na dvori¹èe je lapidarij z ostanki nekdanje Kri¾evni¹ke cerkve.Pri prenovi je Pleènik uporabil vrsto arhitekturnih elementov poru¹enih ljubljanskih hi¹: pergolo na balkonu ob samostanskem zidu podpirajo stebri iz kne¾jega dvorca, vkljuèenih je tudi mnogo drugih zgodovinskih skulptur in portalov.Prenova je vkljuèevala tudi dve manj¹i dvori¹èi: Peklensko dvori¹èe, ki ga je Pleènik oblikoval v mediteranskem duhu in malo dvori¹èe z arheolo¹kim parkom. Peklensko dvori¹èe je bilo namenjeno komornim prireditvam; Pleènik ga je preuredil z mre¾o stenskih svetilk in novim tlakom.Veliko dvori¹èe ¾al ni ustrezalo zahtevam prireditev; kasneje so ga spremenili v preddverje avditorija. Avditorij je dodal arhitekt Bitenc, ki je spo¹tljivo nadaljeval Pleènikovo delo. Avditorij je prekrit z inventivno zasnovano zlo¾ljivo platneno streho.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Kri¾anke / Festival Ljubljana
Tip: Stavbe za kulturne prireditve
Kraj: Ljubljana
Leto: 1952
Naslov:
Trg Francoske revolucije 2