Fasada ob Poljanski ulici
 
Stavba na stièi¹èu Kopitarjeve in Poljanske ceste, imenovana Peglezen, je dobila ime po predhodni stavbi na tem mestu. Pleènik je stavbo zasnoval kot poudarjeni zakljuèek niza starej¹ih hi¹ ob Poljanski in z njo ¾elel vzpostaviti nova kompozicijska razmerja v prostoru.Obliko stavbe doloèa ozka in podolgovata parcela med ulicama, ki se stikata v trikotnem vogalu. V vogalu je stavba prisekana – njeno ozko èelo je pomaknjeno nazaj, kar ustvarja manj¹i zunanji predprostor s tribarvnim jamborom za zastave. Nadstropja stavbe se dvigajo stopnièasto vzdol¾ ulice in so oblikovana kot razlièni arhitekturni sklopi: v pritlièju so lokali in v nadstropju stanovanje z zastekljenim ateljejem. Zanimivost stavbe je konièno zasnovano stopni¹èe z zamaknjenimi stopni¹ènimi ramami.Pleènik je Peglezen naèrtoval za in¾enirja Matka Prelov¹ka, ki je bil naèelnik mestnega gradbenega urada.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Peglezen
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1932
Naslov:
Poljanska cesta 1