Glavna fasada Moderne galerije
 
Situacija
 
Moderna galerija je prva pomembnej¹a realizacija arhitekta Edvarda Ravnikarja. Naèrtovana je bila v obdobju, ko je sodeloval pri naèrtovanju Pleènikovega NUK-a, ¹e pred odhodom v Pariz k Le Corbusier-ju. Zasnova galerije tako sledi klasiènemu izroèilu Pleènika: stavba je osno simetrièna in ima zvi¹an osrednji kubus, v katerem je glavna razstavna dvorana. Ostale dvorane razliènih velikosti so razme¹èene na obeh straneh in osvetljene z zenitalno svetlobo. Glavni vhod, ki je v visokem pritlièju, poudarja ¹iroko vhodno stopni¹èe, prekrito z monumentalnim baldahinom.Fasada je, sorodno kot pri NUK-u, iz razlièno obdelanih kamnitih plo¹è. Okna, ki so vtopljena v fasado, imajo okvire iz umetnega kamna in so sredinsko predeljena, kar poudarja videz monumentalnosti.
Arhitekt: Edvard Ravnikar
Moderna galerija
Tip: Muzej/galerija
Kraj: Ljubljana
Leto: 1951
Naslov:
Tom¹ièeva 14