Gobasta nadstre¹nica
 
Vzdol¾ni prerez
 
Bencinski servis Petrol je bil zasnovan kot del celostne urbanistiène ureditve severnega vstopa v mestno sredi¹èe. Dopolnil naj bi stolpnici S1 in S2 in ustvaril prehod v ni¾ji gabarit stavb ob nekdanji Pre¹ernovi cesti. Na drugi strani ceste je podobno funkcijo prevzela stavba Mednarodne telefonske centrale. Arhitekt Miheliè je bencinski servis oblikoval kot strukturno izrazito nadstre¹nico z armiranobetonsko gobasto konstrukcijo. Njen osrednji element je sredinski rebrasti steber, iz katerega se kro¾no razpirajo nosilci pravokotne strehe. Nosilce povezuje betonska opna z luèmi in rebri, ki poudarjajo potek nosilcev. Danes je servis opu¹èen, v objektu so poslovni prostori. Nekdanje svetlobne odprtine med nosilci so neustrezno prekrite. Obenem je servis z izgradnjo nove poslovne stavbe ob Tivolski popolnoma izgubil svojo prostorsko vlogo.
Arhitekt: Milan Miheliè
Bencinski servis Petrol
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Ljubljana
Leto: 1968
Sodelavci: Kamilo Kolariè, Toma¾ Gor¹iè, Jo¾e Jakliè (statika)
Naslov:
Tivolska cesta 48